Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE NR 3/04/2016

Jele­nia Góra 22.04.2016

ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE NR 3/04/2016

(doty­czy dru­ku Biu­le­ty­nu Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ)

I. ZAMA­WIA­JĄ­CY
Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych
ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A, 58–500 Jele­nia Góra
NIP: 611–24-47–442, REGON: 231127859, KRS: 0000100516

 

II. OKRE­ŚLE­NIE TRY­BU ZAMÓ­WIE­NIA:
Niniej­sze postę­po­wa­nie pro­wa­dzo­ne jest zgod­nie z zasa­dą kon­ku­ren­cyj­no­ści okre­ślo­ną w Wytycz­nych w zakre­sie kwa­li­fi­ko­wal­no­ści kosz­tów w ramach art. 36 usta­wy o  reha­bi­li­ta­cji  zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych ( zał. Nr 8 do Zasad wspie­ra­nia reali­za­cji zadań)

III. OPIS PRZED­MIO­TU ZAMÓ­WIE­NIA
1.   Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest usłu­ga pole­ga­ją­ca na dru­ku Biu­le­ty­nu Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ (ISSN 1895–4987) wraz z dosta­wą do sie­dzi­by zama­wia­ją­ce­go, w ramach pro­jek­tu „Wyda­wa­nie Biu­le­ty­nu Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ”, współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON w ramach XIII kon­kur­su ofert.

2.  Szcze­gó­ło­wy opis przed­mio­tu zamó­wie­nia:
-  For­mat dru­ku A4
-  Druk kolo­ro­wy na zewnątrz okład­ki oraz kolo­ro­wa wkład­ka (śro­dek, 2 stro­ny), pozo­sta­łe stro­ny czar­no-bia­łe
-  Całość  na papie­rze kre­do­wym (gra­ma­tu­ra 135g/m2 – błysk)
-  Nakład: 10 nume­rów o obję­to­ści 36 stron po 8000 szt. + wkład­ka tema­tycz­na (for­mat dru­ku A5 – druk kolo­ro­wy na papie­rze kre­do­wym 150 g – 2 edy­cje (wkład­ka do 2. nume­rów) po 16 stron, nakład po 8000 szt.)
-  Opra­wa zeszy­to­wa — biu­le­tyn + wkład­ka
-  Pro­jekt gra­ficz­ny – we wła­snym zakre­sie Zama­wia­ją­ce­go
-  Tech­no­lo­gia dru­ku: offset

3. W celu reali­za­cji zamó­wie­nia Zama­wia­ją­cy, prze­ka­że Wyko­naw­cy mate­ria­ły w posta­ci pli­ków przy­go­to­wa­nych do dru­ku – for­mat PDF

4. Zama­wia­ją­cy nie dopusz­cza moż­li­wo­ści skła­da­nia ofert częściowych.

5. Zama­wia­ją­cy nie dopusz­cza moż­li­wo­ści powie­rze­nia czę­ści lub cało­ści zamó­wie­nia podwykonawcom.

 

IV. TER­MIN WYKO­NA­NIA ZAMÓ­WIE­NIA
1.Oferent wska­zu­je ter­min, w jakim jest w sta­nie wyko­nać zle­ce­nie od momen­tu otrzy­ma­nia pli­ków do momen­tu dostar­cze­nia do sie­dzi­by Zamawiającego.

2. Ter­min reali­za­cji pierw­sze­go nume­ru Biu­le­ty­nu to 20 maja 2016r.

 

V. WSPÓL­NY SŁOW­NIK ZAMÓ­WIEŃ (CPV)
79823000–9, usłu­gi dru­ko­wa­nia i dostawy

 

VI. WARUN­KI UDZIA­ŁU W POSTĘ­PO­WA­NIU:
1. O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą się ubie­gać Wyko­naw­cy któ­rzy:
a) Posia­da­ją upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nej dzia­łal­no­ści lub czyn­no­ści, jeśli prze­pi­sy pra­wa nakła­da­ją obo­wią­zek posia­da­nie takich upraw­nień;
b) Dys­po­nu­ją poten­cja­łem tech­nicz­nym do wyko­na­nia zamówienia.

2. Nie­speł­nie­nie cho­ciaż­by jed­ne­go z wymie­nio­nych wyżej warun­ków skut­ko­wać będzie wyklu­cze­niem poten­cjal­ne­go Wyko­naw­cy z postę­po­wa­nia (ofer­tę Wyko­naw­cy wyklu­czo­ne­go uwa­ża się za odrzuconą).

 

VII. WYŁĄ­CZE­NIE POD­MIO­TÓW POWIĄ­ZA­NYCH Z ZAMA­WIA­JĄ­CYM Z UDZIA­ŁU W POSTĘ­PO­WA­NIU:
Zama­wia­ją­cy infor­mu­je, że nie może udzie­lać zamó­wie­nia pod­mio­tom powią­za­nym z nim oso­bo­wo lub kapi­ta­ło­wo. Przez powią­za­nia kapi­ta­ło­we lub oso­bo­we rozu­mie się wza­jem­ne powią­za­nia mię­dzy Zama­wia­ją­cym lub oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do zacią­ga­nia zobo­wią­zań w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go lub oso­ba­mi wyko­nu­ją­cy­mi w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go czyn­no­ści zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem  i prze­pro­wa­dze­niem pro­ce­du­ry wybo­ru wyko­naw­cy a wyko­naw­cą, pole­ga­ją­ce w szcze­gól­no­ści na:
a) Uczest­ni­cze­niu w spół­ce jako wspól­nik spół­ki cywil­nej lub spół­ki oso­bo­wej;
b) Posia­da­niu co naj­mniej 10% udzia­łów lub akcji;
c) Peł­nie­niu funk­cji człon­ka orga­nu nad­zor­cze­go lub zarzą­dza­ją­ce­go, pro­ku­ren­ta, peł­no­moc­ni­ka;
d) Pozo­sta­wa­niu w związ­ku mał­żeń­skim, w sto­sun­ku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej, pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­gie­go stop­nia lub w sto­sun­ku przy­spo­so­bie­nia opie­ki lub kurateli.

 

VIII.KRYTERIA OCE­NY OFERT I WYBO­RU WYKO­NAW­CY
1. W celu wybo­ru naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty Zama­wia­ją­cy doko­na oce­ny i wybo­ru ofer­ty spo­śród Wyko­naw­ców speł­nia­ją­cych warun­ki okre­ślo­ne w punk­cie  VI i VII w opar­ciu o nastę­pu­ją­ce kry­te­ria wyboru:

Ceny – 60%

Cza­su reali­za­cji zada­nia – 20%

Dotych­cza­so­we­go doświad­cze­nia w reali­za­cji zadań/zleceń o podob­nym zakre­sie i cha­rak­te­rze (doku­men­tem potwier­dza­ją­cym są pro­to­ko­ły zdaw­czo-odbior­cze podob­nych prac, /nie referencje!/) – 20%

2. Szcze­gó­ło­we kry­te­ria oce­ny ofert sta­no­wią zał. nr 2 do niniej­sze­go Zapytania.

3. Za naj­ko­rzyst­niej­szą zosta­nie uzna­na ofer­ta, któ­ra uzy­ska naj­wyż­szą licz­bę punk­tów sta­no­wią­cą sumę poda­nych wyżej kry­te­riów, zgod­nie ze wzorem: 

[punk­ty za kry­te­rium „cena”] + [punk­ty za czas reali­za­cji zle­ce­nia]+ [punk­ty za doświad­cze­nie w reali­za­cji podob­nych zle­ceń] 

4. Zama­wia­ją­cy zastrze­ga sobie pra­wo wery­fi­ka­cji danych przed­sta­wio­nych w ofercie. 

5. W przy­pad­ku prze­kro­cze­nia kwo­ty, jaką Zama­wia­ją­cy dys­po­nu­je na sfi­nan­so­wa­nie zamó­wie­nia, dopusz­cza się nego­cja­cję ofe­ro­wa­nej ceny. W przy­pad­ku, gdy pomi­mo nego­cja­cji stro­ny nie dopro­wa­dzą do zawar­cia umo­wy, zamó­wie­nie może zostać powie­rzo­ne (po uprzed­nich nego­cja­cjach) Wyko­naw­cy, któ­ry zło­żył kolej­ną pod wzglę­dem punk­to­wym ofertę.

6. Ofer­ty skraj­ne,  rażą­co odbie­ga­ją­ce ceno­wo od ogól­nie przy­ję­tych sta­wek nie będą bra­ne pod uwagę.

 

IX. TER­MIN ZWIĄ­ZA­NIA OFER­TĄ
Ter­min zwią­za­nia ofer­tą to 30 dni kalen­da­rzo­wych od dnia upły­wu ter­mi­nu skła­da­nia ofert. 

 

X. OSO­BA UPRAW­NIO­NA DO KON­TAK­TU
Moni­ka Żak, koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tu, wyłącz­nie dro­gą mailo­wą: koordynator@kson.pl

 

XI. MIEJ­SCE, TER­MIN I SPO­SÓB SKŁA­DA­NIA OFERT
1. Ofer­ta powin­na być prze­sła­na za pośred­nic­twem: pocz­ty elek­tro­nicz­nej (ska­ny ory­gi­na­łów) na adres: koordynator@kson.pl ( w tytu­le maila pro­szę napi­sać: „druk Biu­le­ty­nu ofer­ta”) , fak­sem na nr: 75 75 23 183,  pocz­ty, kurie­ra lub też dostar­czo­na oso­bi­ście na  adres: ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A, 58–500 Jele­nia Góra do dnia 05.05.2016r. do godz. 15.30, wraz z załą­czo­ną kse­ro­ko­pią (skan) wypi­su z reje­stru przed­się­bior­ców lub zaświad­cze­nia z ewi­den­cji dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. W przy­pad­ku prze­sył­ki pocz­tą liczy się data wpływu.

2. Wybór naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty zosta­nie ogło­szo­ny do dnia 11.05.2016  w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz na stro­nie inter­ne­to­wej pod adre­sem http://www.kson.pl

3. Ofer­ty zło­żo­ne po ter­mi­nie nie będą rozpatrywane.

4. Ofe­rent może przed upły­wem ter­mi­nu skła­da­nia ofert zmie­nić lub wyco­fać swo­ją ofertę.

5. W toku bada­nia i oce­ny ofert Zama­wia­ją­cy może żądać od ofe­ren­tów wyja­śnień doty­czą­cych tre­ści zło­żo­nych ofert.

6. Zapy­ta­nie ofer­to­we zamiesz­czo­no na stro­nie: http://www.kson.p

 

XII. UNIE­WAŻ­NIE­NIE POSTĘ­PO­WA­NIA
Zama­wia­ją­cy zastrze­ga sobie moż­li­wość unie­waż­nie­nia postę­po­wa­nia bez poda­nia przy­czy­ny. W przy­pad­ku unie­waż­nie­nia postę­po­wa­nia, Zama­wia­ją­cy nie pono­si kosz­tów postępowania. 

 

XIII. UWA­GI KOŃ­CO­WE
1. Nie dopusz­cza się moż­li­wo­ści powie­rze­nia przez Wyko­naw­cę zamó­wie­nia podwykonawcom.

2. Niniej­sze ogło­sze­nie nie jest ogło­sze­niem w rozu­mie­niu usta­wy pra­wo zamó­wień publicz­nych, a pro­po­zy­cje skła­da­ne przez zain­te­re­so­wa­ne pod­mio­ty nie są ofer­ta­mi w rozu­mie­niu kodek­su cywil­ne­go. Niniej­sze zapy­ta­nie ofer­to­we nie sta­no­wi zobo­wią­za­nia Zama­wia­ją­ce­go do zawar­cia umo­wy. Zama­wia­ją­cy może odstą­pić od pod­pi­sa­nia umo­wy bez poda­nia uza­sad­nie­nia swo­jej decyzji. 

 

XIV. POSTA­NO­WIE­NIA KOŃ­CO­WE
Do zapy­ta­nia ofer­to­we­go dołą­czo­no:
- załącz­nik nr 1 For­mu­larz ofer­ty
- załącz­nik nr 2 Kry­te­ria oce­ny zapy­ta­nia ofer­to­we­go
- załącz­nik nr 3 For­mu­larz ceno­wy (pro­szę załą­czyć do ofer­ty)
- załącz­nik nr 4 Oświad­cze­nie o speł­nie­niu warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu (pro­szę załą­czyć do ofer­ty)
- załącz­nik nr 5 Oświad­cze­nie o bra­ku powią­zań kapi­ta­ło­wych i oso­bo­wych (pro­szę załą­czyć do oferty)

 

 

22.04.2016 r. Sta­ni­sław Schu­bert, pre­zes KSON

____________________________________________

(data i pod­pis Zamawiającego)

Niniej­sze zapy­ta­nie ofer­to­we nie sta­no­wi zobo­wią­za­nia do zło­że­nia zamó­wie­nia.