Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jedy­ny taki Weekend

logo BCWM 2Jedy­ny taki Week­end w Jele­niej Górze 1–3 maja 2016 r. 

Kalen­darz 1–3 maja

1 maja — nie­dzie­la
Spo­tka­nie z cyklu „Nie­dzie­la w Muzeum” — godz. 11.00
Muzeum Kar­ko­no­skie, ul. Jana Matej­ki 28
*** inau­gu­ra­cja 43. WIO­SNY CIE­PLIC­KIEJ XXV FESTI­WAL MUZY­KI WIE­DEŃ­SKIEJ, W KRA­INIE OPE­RET­KI
godz. 19.00 Teatr Zdro­jo­wy, Park Zdro­jo­wy (bile­ty: 30 zł) 

*** IV Pół­ma­ra­ton Jele­nio­gór­ski i IV Jele­nio­gór­ska Dzie­siąt­ka w ramach cyklu Run­ne­r’s World Super Bieg 1 maja 2016 — start godz. 11.00 (Pół­ma­ra­ton) i 11.10 (Bieg na 10 km).
Opła­ty star­to­we — 50 zł do 21.04, 70 zł po 21.04.

2 maja — ponie­dzia­łek
43. WIO­SNA CIE­PLIC­KA XXV FESTI­WAL MUZY­KI WIE­DEŃ­SKIEJ, WIE­DEŃ­SKIE TRIO
godz. 19.00 Teatr Zdro­jo­wy, Park Zdro­jo­wy (bile­ty: 20 zł)

*** RAJD ARA­DO wie­czor­ne wido­wi­sko „Ale­ja snaj­pe­rów” — godz. 19.00
dep­tak ul. 1 Maja, ul. Marii Konop­nic­kiej Ara­do Fabry­ka Histo­rii S.C. Kamien­na Góra, Mece­nat Mia­sta Jele­nia Góra

3 maja — wto­rek RAJD ARA­DO wido­wi­sko „Atak na Zło­ty Kon­wój”; pik­nik histo­rycz­no-lot­ni­czy — lot­ni­sko Aero­klu­bu Jele­nio­gór­skie­go, ul. Łom­nic­ka od godz. 10.00, wido­wi­sko godz. 14.00

*** OFI­CJAL­NE OBCHO­DY 225. ROCZ­NI­CY UCHWA­LE­NIA KON­STY­TU­CJI 3 MAJA — godz. 12.00 Plac Ratuszowy

*** WITAJ, MAJO­WA JUTRZEN­KO!, kon­cert kame­ral­ny — godz. 19.00 Teatr Zdro­jo­wy, Park Zdro­jo­wy 1 (bile­ty: 20 zł)