Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Coun­try Majów­ka w Bukowcu

Majówka 2016 małyPro­gram:
30.04 — 01.05, godz. 11.00 – 18.00
Kier­masz ręko­dzie­ła i pro­duk­tów regionalnych

30.04, godz.17.00
Kon­cert zespo­łu AMU­LET z Czech Pokaz tań­ca coun­try zespo­łu LED­NIC­KÝ RANČ

01.05, godz. 17.00
Kon­cert zespo­łu ALA BON­COL & KOALICJA

03.05, godz.17.00
Kon­cert Mar­ce­li­na Bien­kie­wicz, Jacek Szre­nia­wa, Mar­cin Wło­dar­czyk, Łukasz Ostrowski,Kuba Lechki

Wstęp wol­ny
Orga­ni­za­to­rzy: Fun­da­cja Doli­ny Pała­ców i Ogro­dów Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej Zwią­zek Gmin Kar­ko­no­skich Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry w Mysłakowicach