Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wyciecz­ka KAAS

KAAS

Zapra­sza na wycieczkę

Tra­sa: JELE­NIA GÓRA – WAM­BIE­RZY­CE – KŁODZ­KO – JELE­NIA GÓRA 260 KM
TER­MIN 26.04.2016R
KOSZT — 60 ZŁ

WAM­BIE­RZY­CE – ta nie­wiel­ka wieś zwa­na „Ślą­ską Jero­zo­li­mą” jest zna­nym ośrod­kiem piel­grzym­ko­wym, przed­mio­tem kul­tu jest wyko­na­na z lipo­we­go drew­na figur­ka Mat­ki Boskiej Kró­lo­wej Rodzin z XIV wie­ku. Zwie­dza­my monu­men­tal­ną baro­ko­wą bazy­li­kę, roz­ło­żo­ne w cen­trum wsi i na pobli­skich wzgó­rzach licz­ne kapli­ce kal­wa­ryj­ne oraz wyko­na­ną w XIX wie­ku przez miej­sco­we­go ślu­sa­rza Lon­gi­na Wit­ti­ga rucho­mą szop­kę liczą­cą ponad 800 kolo­ro­wych figurek.

KŁODZ­KO – naj­więk­szą atrak­cja jest góru­ją­ca nad mia­stem Twier­dza z prze­ło­mu XVII i XVIII wie­ku, jeden z naj­le­piej zacho­wa­nych sys­te­mów obron­nych w środ­ko­wej Euro­pie. Zwie­dza­ny gór­ne bastio­ny (pięk­na pano­ra­ma gór ota­cza­ją­cych Kotli­nę Kłodz­ką), oraz sys­tem pod­ziem­nych chod­ni­ków miner­skich. Wyciecz­kę koń­czy­my spa­ce­rem po Sta­rym Mie­ście (Rynek z zabyt­ko­wym ratu­szem i kamie­ni­ca­mi, kościół Wnie­bo­wzię­cia NMP, gotyc­ki most).

Wstę­py: 24 zł, 20 zł eme­ry­ci, renciści

Zbiór­ka o godz 7.00
Wyjazd godz 7.30 KSON ul.Osiedle Robot­ni­cze 47 a

Kon­takt kol. Danu­sia Masie­wicz 691–730-204