Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dyrek­ty­wa transgraniczna

Dyrek­ty­wa Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady 2011/24/UE z 9 mar­ca 2011 r. w spra­wie sto­so­wa­nia praw pacjen­tów w trans­gra­nicz­nej opie­ce zdro­wot­nej, zwa­na „dyrek­ty­wą trans­gra­nicz­ną” powsta­ła w celu ulep­sze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­nej z pod­sta­wo­wych zasad zjed­no­czo­nej Euro­py — swo­bo­dy prze­pły­wu usług.Dyrektywa ma na celu zapew­nie­nie reali­za­cji swo­bo­dy prze­pły­wu usług w sfe­rze opie­ki zdro­wot­nej na tery­to­rium Unii Euro­pej­skiej poprzez stwo­rze­nie moż­li­wo­ści korzy­sta­nia ze świad­czeń zdro­wot­nych w innym pań­stwie człon­kow­skim UE oraz moż­li­wo­ści uzy­ska­nia przez pacjen­ta zwro­tu kosz­tów takich świad­czeń od publicz­ne­go sys­te­mu ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go, któ­re­mu on podlega.

Dyrek­ty­wa trans­gra­nicz­na pozwa­la uzy­skać zwrot ponie­sio­nych kosz­tów za świad­cze­nia zdro­wot­ne udzie­lo­ne poza gra­ni­ca­mi Pol­ski na zasa­dach okre­ślo­nych w usta­wie imple­men­tu­ją­cej dyrek­ty­wę trans­gra­nicz­ną oraz w aktach wyko­naw­czych, o ile świad­cze­nia te nale­żą do świad­czeń gwa­ran­to­wa­nych w Pol­sce w ramach powszech­ne­go sys­te­mu ubez­pie­cze­nia zdrowotnego.

Usta­wa wdra­ża­ją­ca dyrek­ty­wę trans­gra­nicz­ną w Pol­sce weszła w życie w dniu 15 listo­pa­da 2014 r.

Z trans­gra­nicz­nej opie­ki zdro­wot­nej mogą korzy­stać pacjen­ci, któ­rzy mają pra­wo do świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych w Pol­sce. Pacjent nie musi infor­mo­wać NFZ ani innych pol­skich insty­tu­cji o tym, że wybie­ra się za gra­ni­cę, by się tam pla­no­wo leczyć. W więk­szo­ści przy­pad­ków nie musi też uzy­ski­wać ich uprzed­niej zgo­dy. Sytu­acje, w któ­rych warun­kiem zwro­tu przez NFZ kosz­tów świad­cze­nia zre­ali­zo­wa­ne­go w ramach trans­gra­nicz­nej opie­ki zdro­wot­nej jest uzy­ska­nie wcze­śniej­szej zgo­dy Fun­du­szu, są pre­cy­zyj­nie okre­ślo­ne w roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Zdro­wia w spra­wie usta­le­nia wyka­zu świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej wyma­ga­ją­cych uprzed­niej zgo­dy dyrek­to­ra oddzia­łu woje­wódz­kie­go Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdrowia.

Peł­ną infor­ma­cję o zasa­dach udzie­la­nia świad­czeń zdro­wot­nych w opar­ciu o prze­pi­sy dyrek­ty­wy trans­gra­nicz­nej zna­leźć moż­na na stro­nach Kra­jo­we­go Punk­tu Kon­tak­to­we­go http://www.kpk.nfz.gov.pl/pl/