Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie Zapy­ta­nia Ofer­to­we­go Nr 02/03/2016

Infor­mu­je­my, że naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­żył: Inter­fe­rie ul. Rycer­ska 24 , 59–220 Legni­ca i z tym wyko­naw­cą zosta­nie zawar­ta umowa.