Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Fun­da­cja im. Ste­fa­na Batorego

FundacjaBATOREGOSej­mik od kil­ku lat współ­pra­cu­je z tym “mer­ce­de­sem” pośród fun­da­cji. Pasjo­nu­je nas w ich dzia­ła­niu głów­nie misja oby­wa­tel­ska. To wła­śnie kar­ko­no­ska koali­cja orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych była pierw­szą na Dol­nym Ślą­sku ini­cja­ty­wą orga­ni­za­cji debat oby­wa­tel­skich z kan­dy­da­ta­mi. na pre­zy­den­tów, bur­mi­strzów, wój­tów i par­la­men­ta­rzy­stów. Prze­ka­zu­jąc przy­kła­do­we lin­ki do tych cie­ka­wych arty­ku­łów chce­my wzbo­ga­cić wie­dzę naszych czy­tel­ni­ków o wszech­stron­nych zain­te­re­so­wa­niach dzia­ła­czy tej fundacji.

Oby­wa­tel­skie Obser­wa­to­rium Demokracji

Wraz z inny­mi orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi dzia­ła­ją­cy­mi na rzecz ochro­ny praw czło­wie­ka, przej­rzy­sto­ści i odpo­wie­dzial­no­ści władz publicz­nych oraz lep­szej jako­ści sta­no­wio­ne­go pra­wa uru­cho­mi­li­śmy stro­nę obserwatoriumdemokracji.pl, któ­ra doku­men­tu­je zmia­ny praw­ne wpro­wa­dza­ne przez par­la­ment i admi­ni­stra­cję rzą­do­wą oraz reak­cje na nie orga­ni­za­cji spo­łecz­nych, śro­do­wisk praw­ni­czych i grup obywateli.

Oby­wa­tel­ski Pakt na rzecz Mediów Publicznych

Dołą­czy­li­śmy do ini­cja­ty­wy orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, związ­ków twór­czych i ruchów oby­wa­tel­skich pro­po­nu­ją­cych przy­ję­cie ponad­par­tyj­ne­go Pak­tu na rzecz Mediów Publicz­nych. Pakt okre­śla warun­ki, jakie speł­niać powin­na usta­wa o mediach publicz­nych, by zagwa­ran­to­wać ich rze­tel­ność, pro­fe­sjo­na­lizm, nie­za­leż­ność poli­tycz­ną oraz wyso­ką jakość two­rzo­nych i nada­wa­nych tre­ści. Na stro­niewww.mediapubliczne.org.pl zbie­ra­ne są pod­pi­sy orga­ni­za­cji oby­wa­tel­skich wyra­ża­ją­cych popar­cie dla Paktu.

Pro­gram Odpo­wie­dzial­ne Państwo

Sta­no­wi­sko Zespo­łu Eks­per­tów Praw­nych ws nowe­li­za­cji usta­wy o TK

9 mar­ca, prof. Mar­cin Mat­czak, czło­nek Zespo­łu Eks­per­tów Praw­nych przy Fun­da­cji Bato­re­go uczest­ni­czył w posie­dze­niu Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go roz­pa­tru­ją­ce­go wnio­ski o stwier­dze­nie kon­sty­tu­cyj­no­ści nowe­li­za­cji usta­wy o Try­bu­na­le Kon­sty­tu­cyj­nym z 22 grud­nia 2015, przed­sta­wia­jąc opi­nię przy­ja­cie­la sądu (ami­cus curiae). wię­cej

Pro­gram Odpo­wie­dzial­ne Państwo

Baro­metr ryzyk korup­cyj­nych w zamó­wie­niach publicznych

5 kwiet­nia zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję poświę­co­ną zmia­nom w pra­wie zamó­wień publicz­nych, pod­czas któ­rej zapre­zen­tu­je­my baro­metr ryzy­ka korup­cyj­ne­go – inte­rak­tyw­ne narzę­dzie pozwa­la­ją­ce na iden­ty­fi­ka­cję zagro­żeń korup­cyj­nych w pro­ce­du­rach udzie­la­nia zamó­wień publicz­nych i wska­za­nie miejsc ich naj­częst­sze­go wystę­po­wa­nia. wię­cej

Pro­gram Odpo­wie­dzial­ne Państwo

Nowa Rada Poli­ty­ki Pie­nięż­nej – Nowa Poli­ty­ka Pieniężna?

23 mar­ca wraz z Pol­skim Towa­rzy­stwem Eko­no­micz­nym zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy dys­ku­sję na temat pro­wa­dzo­ne­go przez nas moni­to­rin­gu wybo­ru człon­ków Rady Poli­ty­ki Pie­nięż­nej oraz kie­run­ków poli­ty­ki pie­nięż­nej nowej Rady. W dys­ku­sji udział wzię­ło czte­rech świe­żo wybra­nych człon­ków Rady. Syl­wet­ki kan­dy­da­tów i rela­cje z obser­wa­cji ich wybo­ru na stro­nie: //monitoringkandydatow.org.pl. Zapis dys­ku­sji:wię­cej

Pro­gram Masz Głos, Masz Wybór

Spo­tka­nia lokal­nych dzia­ła­czy i działaczek

Tego­rocz­ne spo­tka­nia na temat spo­so­bów włą­cza­nia miesz­kań­ców w dzia­ła­nia na rzecz spo­łecz­no­ści lokal­nej cie­szy­ły się rekor­do­wą fre­kwen­cją. W 10 mia­stach Pol­ski uczest­ni­czy­ło w nich ponad 180 lokal­nych dzia­ła­czek i dzia­ła­czy. wię­cej: www.maszglos.pl