Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Co sły­chać u niedosłyszących

migowyInfor­ma­cja­mi dzie­lą się z nami Człon­ko­wie Zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia Nie­do­sły­szą­cych “LIRA”. Nie ma dokład­nych danych ile jest osób nie­do­sły­szą­cych w Pol­sce. W Rapor­cie  o oso­bach nie­peł­no­spraw­nych w Pol­sce  przy­go­to­wa­nym przez Biu­ro Pra­so­we Kon­gre­su Kobiet War­sza­wa, 06.06.2011r, czyta­my:
- nie­mal 900 tys. osób w naszym kra­ju ma poważ­ny uszczer­bek słu­chu.
- co szó­ste dziec­ko w wie­ku szkol­nym ma pro­ble­my ze słu­chem. Są to przede wszyst­kim następ­stwa infek­cji gór­nych dróg odde­cho­wych.
- rocz­nie u ponad 300 nowo­rod­ków stwier­dza się wro­dzo­ną wadę słu­chu.
- oko­ło 100 osób rocz­nie tra­ci słuch w wyni­ku róż­nych wypad­ków.
- w Pol­sce pro­blem nie­do­słu­chu doty­czy ponad 6 mln osób.
- według danych sza­cun­ko­wych, nie­do­słuch ma ok. 10–15 proc. całej popu­la­cji świa­ta, czy­li ok. 500 mln osób, a w 2025 ma już ich być aż 900 mln. W Euro­pie pro­blem nie­do­słu­chu doty­czy ponad 80 mln osób.
- w Pol­sce 80 proc. osób nie­do­sły­szą­cych nie nosi apa­ra­tów słu­cho­wych. Jed­ni źle się z nimi czu­ją, innych na nie nie stać. 

 Sto­wa­rzy­sze­nie LIRA, zgod­nie z zada­nia­mi  uchwa­lo­ny­mi w sta­tu­cie poma­ga oso­bom nie­do­sły­szą­cym w poko­ny­wa­niu barier. Chce­my lepiej sły­szeć, szu­ka­my jak może­my sobie pomóc, dowia­du­je­my się o naj­now­szych osią­gnię­ciach tech­nicz­nych w dzie­dzi­nie apa­ra­tów słu­cho­wych i urzą­dzeń z nim współ­pra­cu­ją­cych. Chce­my, aby ota­cza­ją­ce nas śro­do­wi­sko było dla nas bar­dziej dostęp­ne, żeby­śmy np. mogli lepiej sły­szeć w pomiesz­cze­niach obiek­tów publicznych

W Rapo­cie zespo­łu ds. g/Głuchych przy Rzecz­ni­ku Praw Oby­wa­tel­skich  zamiesz­czo­nym na stro­nie https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport_Sytuacja_osob_poz%203_srodki_2%20XII.pdf na str. 64.czytamy: „Aby uła­twić zro­zu­mie­nie mowy oso­bom korzy­sta­ją­cym z apa­ra­tów słu­cho­wych, w sali kon­fe­ren­cyj­nej zakła­da się pętlę induk­cyj­ną, któ­ra prze­ka­zu­je do apa­ra­tu wyse­lek­cjo­no­wa­ny dźwięk bez­po­śred­nio z nagło­śnie­nia. to bar­dzo waż­ne, ponie­waż pomi­mo sto­so­wa­nia apa­ra­tu słu­cho­we­go w hała­sie i w dużych pomiesz­cze­niach nie moż­na nicze­go zro­zu­mieć. Apa­rat wzmac­nia wszyst­kie dźwię­ki, któ­re do nie­go docie­ra­ją, przez co wszyst­ko się zle­wa i pomi­mo dużej gło­śno­ści dźwię­ki docie­ra­ją do ucha kom­plet­nie nie­zro­zu­mia­łe. Bada­nia poka­zu­ją, że dzię­ki pętli induk­cyj­nej zro­zu­mie­nie mowy może wzro­snąć o 70–100%.”

W opra­co­wa­niu powyż­szym na str. 55  jest też  napi­sa­ne w jaki spo­sób moż­na lepiej korzy­stać z tele­fo­nów komór­ko­wych” waż­ne jest, aby apa­rat tele­fo­nicz­ny był kom­pa­ty­bil­ny z apa­ra­tem słu­cho­wym, któ­ry może mieć usta­wio­ny pro­gram – cew­kę induk­cyj­ną.” Moż­na rów­nież korzy­stać z “dodat­ko­we­go urzą­dze­nia pod­łą­cza­ne­go do tele­fo­nu komór­ko­we­go (kablem z wej­ściem mini-jack lub za pomo­cą blu­eto­oth), naj­czę­ściej zakła­da­ne­go na szy­ję lub mają­ce zakła­da­ne na uszy zawiesz­ki, któ­re wspo­ma­ga­ją odbiór na linii: apa­rat słu­cho­wy z włą­czo­ną cew­ką induk­cyj­ną – tele­fon komórkowy/pętla induk­cyj­na (lub stre­amer z prze­zna­cze­niem do uży­cia przez kon­kret­ny model tele­fo­nu komórkowego/. Roz­wią­za­nie to zapew­nia nie­któ­rym oso­bom sła­bo­sły­szą­cym peł­ne rozu­mie­nie mowy pod­czas połą­cze­nia tele­fo­nicz­ne­go. Pętle nie są ofe­ro­wa­ne w momen­cie sprze­da­ży tele­fo­nu u ope­ra­to­ra komór­ko­we­go. Każ­da kon­fi­gu­ra­cja – dobór pętli induk­cyj­nej zale­ży od pozio­mu ubyt­ku słu­chu i nale­ży ją dopa­so­wy­wać indywidualnie.„

Sza­cu­je się, że co dru­ga oso­ba na tere­nie Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej ma pro­ble­my ze słu­chem. Doty­czy to nie tyl­ko osób star­szych, ale coraz czę­ściej mło­dzie­ży korzy­sta­ją­cej ze słu­cha­wek, któ­re dege­ne­ru­ją słuch. Powszech­nym zja­wi­skiem sta­je się “nakie­ro­wy­wa­nie ucha” na roz­mów­cę co może ozna­czać, że nasz part­ner nie dosły­szy. Z infor­ma­cji, któ­re docie­ra­ją do Sto­wa­rzy­sze­nia “LIRA” wyni­ka, iż więk­szość osób (zwłasz­cza senio­rów) nie korzy­sta (lub robi to nie­umie­jęt­nie) z apa­ra­tów słu­cho­wych. Ceny tych urzą­dzeń są w isto­cie nie­bo­tycz­ne. W tych wszyst­kich kwe­stiach może pomóc przez dzia­łal­ność nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia. Współ­pra­cu­je­my tak­że ze Sto­wa­rzy­sze­niem Tłu­ma­czy i Wykła­dow­ców Języ­ka migo­we­go “Gest”, któ­re­go sie­dzi­ba rów­nież znaj­du­je się w Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych na Osie­dlu Robot­ni­czym 47a w Jele­niej Górze.

Chęt­nie przyj­mie­my nowych człon­ków do nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia, nie trze­ba mieć orze­cze­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści, ale war­to się o nie sta­rać. Obec­nie sto­wa­rzy­sze­nie liczy ponad 50 człon­ków, ale każ­de­go zain­te­re­so­wa­ne­go przyj­mie­my z otwar­ty­mi ramio­na­mi. Jeże­li będzie nas wię­cej więk­sza będzie siła nasze­go oddziaływania.

Dyżu­ry człon­ków Zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia Nie­do­sły­szą­cych „LIRA” odby­wa­ją się w czwart­ki w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych  w godzi­nach od 12.00 do 14.30. Moż­na się rów­nież z nami skon­tak­to­wać:
- tele­fo­nicz­nie pod nume­rem info­li­nii 75–75-242–54 lub tele­fo­nu komór­ko­we­go  515 328 537 — od pn do pt w godz. 10.00–16.00,
- mailo­wo:  danutakarczmarczyk@wp.pl  lub wandakarcz45@gmail.com.