Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Bez­płat­ne pora­dy prawne

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz ser­wis specprawnik.pl współ­pra­cu­ją w celu zwięk­sze­nia dostę­pu do bez­płat­nej pomo­cy praw­nej dla osób niepełnosprawnych.

KSON i ser­wis Specprawnik.pl infor­mu­ją, że łączą siły w celu zapew­nie­nia szer­sze­go dostę­pu do usług praw­nych dla osób nie­peł­no­spraw­nych, w szcze­gól­no­ści przez dostęp do usłu­gi bez­płat­nej pora­dy praw­nej. Stro­ny chcą uspraw­nić moż­li­wość uzy­ska­nia szyb­kiej pomo­cy praw­nej poprzez swój pro­gram part­ner­ski. Sej­mik z zado­wo­le­niem przyj­mu­je moż­li­wo­ści dostę­pu do usług praw­ni­ków, jakie daje plat­for­ma Spec­praw­nik. „Uzy­ska­nie choć­by pod­sta­wo­wej pora­dy praw­nej jest nie­zwy­kle istot­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych, któ­re czę­sto nie mają moż­li­wo­ści uda­nia się do praw­ni­ka z uwa­gi zarów­no na barie­ry finan­so­we jak i ogra­ni­cze­nia rucho­we. Dzię­ki współ­pra­cy z ser­wi­sem Spec­praw­nik, może­my znacz­nie roz­sze­rzyć ofe­ro­wa­ną przez nas pomoc praw­ną i znacz­nie przy­spie­szyć jej uzy­ska­nie.” mówi Sta­ni­sław Schu­bert, Pre­zes Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych.

Oso­by nie­peł­no­spraw­ne oraz ich opie­ku­no­wie będą mogli zadać bez­płat­nie pyta­nie na stronie:

a odpo­wiedź otrzy­ma­ją bez­płat­nie na swój e‑mail. Co waż­ne, praw­ni­cy zare­je­stro­wa­ni w Spec­praw­nik i odpo­wia­da­ją­cy na pyta­nia to zwe­ry­fi­ko­wa­ni, pro­fe­sjo­nal­ni adwo­ka­ci i rad­co­wie praw­ni, posia­da­ją­cy sze­ro­kie spe­cja­li­za­cje w róż­nych obsza­rach pra­wa. Nie ma więc oba­wy, że odpo­wie­dzi udzie­la nam oso­ba nie zna­ją­ca się na sprawie.

„Spec­praw­nik od zawsze wspie­ra orga­ni­za­cje non-pro­fit, cie­szy­my się, że kolej­na z nich dołą­czy­ła do tego gro­na – mówi Adam Taraj­ko­wicz, mana­ger ds. Komu­ni­ka­cji i Pro­mo­cji w Specprawnik.pl Czę­sto oso­by nie­peł­no­spraw­ne w oba­wie przed zbyt wyso­ki­mi kosz­ta­mi czy też z bra­ku fizycz­nej moż­li­wo­ści odkła­da­ją kwe­stię spo­tka­nia z praw­ni­kiem, co może nieść dale­ko idą­ce nega­tyw­ne skut­ki w przy­szło­ści. Zada­nie szyb­kie­go pyta­nia i uzy­ska­nie bez­płat­nie odpo­wie­dzi zwięk­szy poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i wska­że czy ist­nie­je koniecz­ność prze­ka­za­nia spra­wy spe­cja­li­ście, któ­ry pomo­że roz­wią­zać pro­blem – doda­je Adam Tarajkowicz

Ser­wis Specprawnik.pl zbli­ża klien­tów do praw­ni­ków. Umoż­li­wia samo­dziel­ny wybór wła­ści­we­go praw­ni­ka do spra­wy, oraz szyb­ki kon­takt z praw­ni­kiem w ogól­nych pod­sta­wo­wych spra­wach praw­nych poprzez pro­ste zada­nie pyta­nia doświad­czo­ne­mu praw­ni­ko­wi z moż­li­wo­ścią otrzy­ma­nia nie­od­płat­nej odpo­wie­dzi. Poprzez udo­stęp­nio­ne użyt­kow­ni­kom narzę­dzia ser­wis powo­du­je, że praw­nik jest dostęp­ny dla każ­de­go, kto szu­ka pomocy.