Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne w PUP

PUP 20160330 102944 4Wczo­raj, w śro­dę, 30 mar­ca do sie­dzi­by Powia­to­we­go Urzę­du Pra­cy w Jele­niej Górze przy­by­ła licz­na gru­pa osób poten­cjal­nie zain­te­re­so­wa­nych udzia­łem w reali­zo­wa­nym przez KSON pro­jek­cie, “Pra­ca? Jestem na TAK!…” Jesz­cze moż­na do nas dołączyć.

 

 

 

 

PUP 20160330 102944 1 PUP 20160330 102944 2    PUP 20160330 102944 3

PUP 20160330 102944 6    PUP 20160330 102944 5