Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Con­gre­go, zna­czy łączę. Czy­li wszyst­kie ręce na pokład

Spotkanie 20160324 1546206W Wiel­ki Czwar­tek, pod hasłem “Łączę więc jestem”, w świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej KSON odby­ło się spo­tka­nie lokal­nych poli­ty­ków, samo­rzą­dow­ców, poza­rzą­dow­ców i przed­się­bior­ców w spra­wie okre­śle­nia naj­istot­niej­szych kie­run­ków roz­wo­ju Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej. Na spo­tka­nie — mówi jego współ­or­ga­ni­za­tor, Paweł Glu­za – zapro­si­li­śmy czter­na­ście osób, kie­ru­jąc się ich umie­jęt­no­ścia­mi oraz chę­cią dia­lo­gu i kom­pro­mi­su. Przy­by­ło trzy­na­stu z zapro­szo­nych. Impul­sem do zor­ga­ni­zo­wa­nia tego oby­wa­tel­skie­go spo­tka­nia był brak poro­zu­mie­nia samo­rzą­dow­ców z Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej, co do sku­tecz­ne­go roz­wią­zy­wa­nia naj­bar­dziej istot­nych ele­men­tów jako­ści życia mieszkańców.

W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li: Woj­ciech Cha­dży , Paweł Glu­za , Piotr Iwa­niec, Bog­dan Kamiń­ski, Euge­niusz Kleś­ta, Tade­usz Lewan­dow­ski, Józef Sarzyń­ski, Sta­ni­sław Schu­bert, Kon­rad Siko­ra, Grze­gorz Stan­kie­wicz, Rafał Szy­mań­ski, Leszek Wrot­niew­ski i Artur Zuchewicz.

Spotkanie 20160324 1546201Choć to gru­pa pocho­dzą­ca z róż­nych stron sce­ny poli­tycz­nej – mówił J. Sarzyń­ski — to jed­nak uda­ło się roz­ma­wiać o spra­wach naj­waż­niej­szych dla regio­nu ponad podzia­ła­mi i jed­nym gło­sem. Poru­szo­no spra­wy, któ­re powo­du­ją, zda­niem zebra­nych pery­fe­ry­za­cję regio­nu, a na powo­dy te skła­da­ją się mię­dzy inny­mi: mało atrak­cyj­na ofer­ta pra­cy dla mło­dych, co skut­ku­je emi­gra­cją poza region, nie­do­sta­tecz­na licz­ba miesz­kań komu­nal­nych, brak zin­te­gro­wa­nej ofer­ty tury­stycz­nej dla całej Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej, mało atrak­cyj­na pro­mo­cja regio­nu skie­ro­wa­na do przed­się­bior­ców i absol­wen­tów uczel­ni wyż­szych. Za naj­waż­niej­szy jed­nak powód zebra­ni uzna­li fatal­ny stan połą­cze­nia Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej z resz­tą świata.

O ile zde­cy­do­wa­nie popra­wi­ła się komu­ni­ka­cja kole­jo­wa z Wro­cła­wiem, to nale­ża­ło­by dążyć do skró­ce­nia cza­su prze­jaz­du pocią­gu na tym odcin­ku poni­żej 75 minut – twier­dzi­li zebra­ni. Jest to moż­li­we tyl­ko wów­czas gdy­by linia prze­bie­ga­ła przez Strze­gom z pomi­nię­ciem Wał­brzy­cha. Część zebra­nych uzna­ło to roz­wią­za­nie za nie­moż­li­we do reali­za­cji, tak­że z uwa­gi na inte­re­sy wał­brzy­szan. Wszy­scy jed­nak byli zgod­ni, iż naj­więk­szą szan­są dla Kotli­ny jest budo­wa łącz­ni­ka dro­go­we­go od Bol­ko­wa do Jele­niej Góry. To ogrom­na szan­sa dla przed­się­bior­ców, stu­den­tów, roz­wo­ju mia­sta, powia­tu i funk­cji tury­stycz­no-uzdro­wi­sko­wej regio­nu. Taką ini­cja­ty­wę – mówił rad­ny Spotkanie 20160324 1546203sej­mi­ku woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go, T. Lewan­dow­ski – reali­zu­je w swo­im pro­gra­mie pani poseł, Marze­na Macha­łek. Wyda­je się, że wspar­cie ponad podzia­ła­mi tej ini­cja­ty­wy ma szan­sę powo­dze­nia. Prze­wod­ni­czą­cy rady powia­tu, E. Kleś­ta, zapro­po­no­wał, aby zain­te­re­so­wać tym pro­ble­mem wszyst­kich bur­mi­strzów i wój­tów Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej. To tak istot­ne przed­się­wzię­cie, że każ­dy z samo­rzą­dów powi­nien par­ty­cy­po­wać w kosz­tach tej inwe­sty­cji, co w znacz­ny spo­sób ure­al­ni jej realizację.

Nie bra­ko­wa­ło innych pomy­słów, ale wszy­scy zgod­nie uzna­li, że oto przy­szedł czas, aby wszyst­kie ręce skie­ro­wać na pokład. Wszy­scy uczest­ni­cy spo­tka­nia oce­ni­li ini­cja­ty­wę jego zwo­ła­nia jako dobry pomysł wart kon­ty­nu­acji. Na zakoń­cze­nie, przy skład­ko­wym poczę­stun­ku Wiel­ka­noc­nym, życze­nia Wszel­kiej Pomyśl­no­ści zło­żył zebra­nym senior spo­tka­nia – Tade­usz Lewandowski.

Spotkanie 20160324 1546202     Spotkanie 20160324 1546207  Spotkanie 20160324 1546204