Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapy­ta­nie Ofer­to­we NR 1/03/2016

ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE NR 1/03/2016

doty­czą­ce usłu­gi hote­lo­wo-gastro­no­micz­nej wraz z wyna­ję­ciem sali szko­le­nio­wej w ramach pro­jek­tu „Pra­ca? Jestem na TAK! akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi”współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych w ramach 24 kon­kur­su ofert, zgod­nie z umo­wą nr ZZO/000123/01/D

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych ( zwa­ny dalej: Zama­wia­ją­cym)  58–500 Jele­nia Góra os. Robot­ni­cze 47a, zwra­ca się z proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty ceno­wej.

1. OKRE­ŚLE­NIE TRY­BU ZAMÓWIENIA:

 

Niniej­sze postę­po­wa­nie pro­wa­dzo­ne jest zgod­nie z zasa­dą kon­ku­ren­cyj­no­ści okre­ślo­ną w Wytycz­nych w zakre­sie kwa­li­fi­ko­wal­no­ści kosz­tów w ramach art. 36 usta­wy o  reha­bi­li­ta­cji  zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych ( zał. Nr 8 do Zasad wspie­ra­nia reali­za­cji zadań)

2. LOKA­LI­ZA­CJA WYKO­NA­NIA USŁU­GI: obiekt poło­żo­ny na tere­nie: Kar­pa­cza, Szklar­skiej Porę­by, Świe­ra­do­wa Zdrój — lub w bli­skich okolicach

3. OPIS PRZED­MIO­TU ZAMÓWIENIA: 

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest usłu­ga hote­lo­wo-gastro­no­micz­na wraz z wyna­ję­ciem sali szko­le­nio­wej dla 77 osób  zgod­nie ze specyfikacją : 

  • 6 noc­le­gów dla 77 osób w ter­mi­nie 13.05.2016–19.05.2016 r.w poko­jach:  dwu­oso­bo­wych [poko­je  z oddziel­ny­mi łóż­ka­mi, z  peł­nym węzłem sani­tar­nym (WC, kabi­na prysznicowa/wanna, umywalka) 

W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści podzie­le­nia uczest­ni­ków pomię­dzy poko­je dwu­oso­bo­we, np. z powo­du nie­rów­ne­go podzia­łu wg płci, wyko­naw­ca zapew­ni poko­je jednoosobowe

  • Wyży­wie­niedla 77 osób w ter­mi­nie 13.05.2016–19.05.2016

- 1 dzień:  kolacja 

 ‑2 dzień:  śniadanie(szwedzki stół) + obiad + jed­na prze­rwa kawo­wa cią­gła na bie­żą­co uzu­peł­nia­na + kolacja ;

-3 dzień:  śnia­da­nie (szwedz­ki stół) + obiad + jed­na prze­rwa kawo­wa cią­gła na bie­żą­co uzu­peł­nia­na +kola­cja;

- 4 dzień:  śnia­da­nie + obiad + jed­na prze­rwa kawo­wa cią­gła na bie­żą­co uzu­peł­nia­na + kolacja;

- 5 dzień:  śnia­da­nie (szwedz­ki stół) + obiad + jed­na prze­rwa kawo­wa cią­gła na bie­żą­co uzu­peł­nia­na + kolacja;

- 6 dzień:  śnia­da­nie (szwedz­ki stół) + obiad + jed­na prze­rwa kawo­wa cią­gła na bie­żą­co uzu­peł­nia­na +  kolacja;

- 7 dzień: śniadanie 

Spe­cy­fi­ka­cja posiłków:

Obiad skła­dać się ma co naj­mniej z  dwóch dań i napo­ju. Posił­ki będą takie same dla wszyst­kich uczest­ni­ków przy zastrze­że­niu koniecz­no­ści poda­nia posił­ków bez­mię­snych (wege­ta­riań­skich, wegań­skich), o któ­rych wyko­naw­ca zosta­nie poin­for­mo­wa­ny w dniu reali­za­cji usługi.

Kola­cja  skła­dać się ma co naj­mniej  z dania cie­płe­go, zim­nych przy­sta­wek, gorą­ce­go napo­ju i wody przy zastrze­że­niu koniecz­no­ści poda­nia posił­ków bez­mię­snych (wege­ta­riań­skich, wegań­skich), o któ­rych wyko­naw­ca zosta­nie poin­for­mo­wa­ny w dniu reali­za­cji usługi.

Prze­rwa kawo­wa cią­gła na bie­żą­co uzu­peł­nia­nia ma skła­dać się z co naj­mniej: gorą­ce­go napo­ju (kawa, her­ba­ta), wody.

Wyko­naw­ca ponad­to zapew­ni rów­nież wodę do picia w trak­cie szko­leń (ok. 6 godzin dziennie)

Har­mo­no­gram godzi­no­wy posił­ków i przerw kawo­wych pod­po­rząd­ko­wa­ny będzie pod wyma­ga­nia zamawiającego.

  • wyna­ję­cie 5 sal szko­le­nio­wych ( w cenie) na  30 godzin w ter­mi­nie 13.05–19.05.2016.

Wyna­jem sali szko­le­nio­wej powi­nien być zgod­ny z poniż­szy­mi kryteriami :

- odpo­wied­nie oświe­tle­nie: dostęp świa­tła dzien­ne­go oraz cało­do­bo­we­go oświe­tle­nia umoż­li­wia­ją­ce­go  swo­bod­ne i bez­piecz­ne dla wzro­ku czytanie,

- każ­da sala powin­na być odpo­wied­nio wypo­sa­żo­na tzn.: posia­dać min. 15 miejsc sie­dzą­cych przy sto­łach (13 uczest­ni­ków, 2 trenerów),

- sala powin­na mie­ścić się w tym samym budyn­ku, w któ­rym uczest­ni­cy oraz tre­ner będą zakwaterowani, 

-  łatwy dostęp do źró­dła prą­du (gniazd­ka + przedłużacz),

- ekran lub przy­naj­mniej jed­na bia­ła ścia­na (lub bar­dzo jasna) pio­no­wa ścia­na, na któ­rej moż­na wyświe­tlać obraz z rzutnika,

- flip­chart,

- kli­ma­ty­za­cja,          

- zapew­nie­nie ogrze­wa­nia pomieszczenia,

- odpo­wied­nia odle­głość od źró­deł hałasu,

- Sala musi speł­niać wymo­gi BHP i p.poż. Ofe­rent zapew­ni tem­pe­ra­tu­rę wewnątrz pomiesz­czeń odpo­wied­nią do panu­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych, nie niż­szą niż 21°C.

- zapew­nio­ne warun­ki dys­kre­cji (sala zamknię­ta, bez moż­li­wo­ści prze­cho­dze­nia przez nią lub prze­by­wa­nia osób nie bio­rą­cych udzia­łu w szkoleniu).

  • wyna­ję­cie 1 sali szko­le­nio­wej (w cenie) na  12 godzin w ter­mi­nie 13.05 ( 2 godzi­ny), 15.05 ( 5 godzin)  19.05.2016 (2 godziny)

Wyna­jem sali szko­le­nio­wej powi­nien być zgod­ny z poniż­szy­mi kry­te­ria­mi :
- sala powin­na być odpo­wied­nio wypo­sa­żo­na tzn.: posia­dać min. 77 miejsc sie­dzą­cych
- sala powin­na mie­ścić się w tym samym budyn­ku, w któ­rym uczest­ni­cy oraz tre­ner będą zakwa­te­ro­wa­ni,
-  łatwy dostęp do źró­dła prą­du (gniazd­ka + prze­dłu­żacz),
- ekran lub przy­naj­mniej jed­na bia­ła ścia­na (lub bar­dzo jasna) pio­no­wa ścia­na, na któ­rej moż­na wyświe­tlać obraz z rzut­ni­ka,
- flip­chart,
- kli­ma­ty­za­cja, 
- zapew­nie­nie ogrze­wa­nia pomiesz­cze­nia,
- odpo­wied­nia odle­głość od źró­deł hała­su,
- Sala musi speł­niać wymo­gi BHP i p.poż. Ofe­rent zapew­ni tem­pe­ra­tu­rę wewnątrz pomiesz­czeń odpo­wied­nią do panu­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych, nie niż­szą niż 21°C.
- zapew­nio­ne warun­ki dys­kre­cji (sala zamknię­ta, bez moż­li­wo­ści prze­cho­dze­nia przez nią lub prze­by­wa­nia osób nie bio­rą­cych udzia­łu w szkoleniu).

Spe­cy­fi­ka­cja obiektu:

- stan­dard co naj­mniej trzy­gwiazd­ko­wy
-  obiekt musi być przy­sto­so­wa­ny do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych, w tym poko­je dla co naj­mniej  4 osób poru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwa­lidz­kich
- zapew­nie­nie bez­płat­nych miejsc par­kin­go­wych dla uczest­ni­ków i tre­ne­ra,
- hotel z dobrym dostę­pem do komu­ni­ka­cji publicznej,

Kod CPV
55110000–4 – Hote­lar­skie usłu­gi noc­le­go­we ;
55300000–3 — Usłu­gi restau­ra­cyj­ne i doty­czą­ce poda­wa­nia posił­ków ;
55120000–7 – Usłu­gi hote­lar­skie w zakre­sie spo­tkań i kon­fe­ren­cji obej­mu­ją­ce najem sali konferencyjnej

5. TER­MIN WYKO­NA­NIA USŁUGI: 

Usłu­ga hote­lo­wo-gastro­no­micz­na wraz z wyna­ję­ciem sali szko­le­nio­wej będzie reali­zo­wa­na w ter­mi­nie od 13.05.2016 do 19.05.2016 r.

6. WARUN­KI UDZIA­ŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą się ubie­gać Wyko­naw­cy którzy: 

a) Posia­da­ją upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nej dzia­łal­no­ści lub czyn­no­ści, jeśli prze­pi­sy pra­wa nakła­da­ją obo­wią­zek posia­da­nie takich upraw­nień;
b) Dys­po­nu­ją poten­cja­łem tech­nicz­nym do wyko­na­nia zamówienia.

Nie­speł­nie­nie cho­ciaż­by jed­ne­go z wymie­nio­nych wyżej warun­ków skut­ko­wać będzie wyklu­cze­niem poten­cjal­ne­go Wyko­naw­cy z postę­po­wa­nia (ofer­tę Wyko­naw­cy wyklu­czo­ne­go uwa­ża się za odrzuconą). 

7. WYŁĄ­CZE­NIE POD­MIO­TÓW POWIĄ­ZA­NYCH Z ZAMA­WIA­JĄ­CYM Z UDZIA­ŁU W POSTĘPOWANIU: 

Zama­wia­ją­cy infor­mu­je, że nie może udzie­lać zamó­wie­nia pod­mio­tom powią­za­nym z nim oso­bo­wo lub kapi­ta­ło­wo. Przez powią­za­nia kapi­ta­ło­we lub oso­bo­we rozu­mie się wza­jem­ne powią­za­nia mię­dzy Zama­wia­ją­cym lub oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do zacią­ga­nia zobo­wią­zań w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go lub oso­ba­mi wyko­nu­ją­cy­mi w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go czyn­no­ści zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem  i prze­pro­wa­dze­niem pro­ce­du­ry wybo­ru wyko­naw­cy a wyko­naw­cą, pole­ga­ją­ce w szcze­gól­no­ści na: 

a) Uczest­ni­cze­niu w spół­ce jako wspól­nik spół­ki cywil­nej lub spół­ki oso­bo­wej;
b) Posia­da­niu co naj­mniej 10% udzia­łów lub akcji;
c) Peł­nie­niu funk­cji człon­ka orga­nu nad­zor­cze­go lub zarzą­dza­ją­ce­go, pro­ku­ren­ta, peł­no­moc­ni­ka;
d) Pozo­sta­wa­niu w związ­ku mał­żeń­skim, w sto­sun­ku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej, pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­gie­go stop­nia lub w sto­sun­ku przy­spo­so­bie­nia opie­ki lub kurateli.

8. KRY­TE­RIA WYBO­RU OFERTY: 

Kry­te­ria wybo­ru ofer­ty stanowią: 

- cena: 50% (max 100 pkt. ),

- warun­ki poby­tu i loka­li­zacji: 50% (max 40 pkt.).

Spo­sób przy­zna­wa­nia punktacji

Osta­tecz­ną licz­bę punk­tów sta­no­wić będzie suma punk­tów za cenę plus punk­ty za warun­ki poby­tu i loka­li­za­cji tj.

PUNK­TA­CJA  wg  wzo­ru:  K = ( A x 50%)+(B x 50%) 

Gdzie:

A —  Cena oferty 

B —  Warun­ki poby­tu i lokalizacji

K —  Uzy­ska­na licz­ba punktów

Ofe­rent, któ­ry zapro­po­no­wał naj­niż­szą cenę otrzy­mał 100 pkt za kry­te­rium „A” nato­miast pozo­sta­li ofe­ren­ci odpo­wied­nio mniej punk­tów wg wzoru:

A=( Am : Ac) x 100 pkt.

gdzie:

A- licz­ba punk­tów za kry­te­rium cena

Am- naj­niż­sza cena wyni­ka­ją­ca ze zło­żo­nych ofert

Ac- cena ofer­ty badanej

Poda­na cena musi obej­mo­wać cenę brut­to. Cena musi być poda­na w zło­tych polskich. 

B — Warun­ki poby­tu i lokalizacji.

Mak­sy­mal­na ilość punk­tów, jaką moż­na uzy­skać w tym kry­te­rium jest rów­na 40 pkt.

Punk­ta­cja w tym kry­te­rium zosta­ła  przy­zna­na według nastę­pu­ją­ce­go porządku:

10 pkt. – trzygwiazdkowym, 

20 pkt. — czterogwiazdkowym., 

30 pkt. — pięciogwiazdkowym 

oraz dostęp­ność komu­ni­ka­cji publicznej: 

10 pkt. – duża dostępność, 

5 pkt. – średnia, 

0 pkt. – mała.

Nie dopusz­cza się moż­li­wo­ści powie­rze­nia przez Wyko­naw­cę zamó­wie­nia podwykonawcom.

Po otrzy­ma­niu Pań­stwa ofer­ty zastrze­ga­my sobie moż­li­wość doko­na­nia wizji lokal­nej przed roz­strzy­gnię­ciem zapy­ta­nia ofer­to­we­go oraz pod­pi­sa­niem umowy.

W przy­pad­ku prze­kro­cze­nia kwo­ty, jaką Zama­wia­ją­cy dys­po­nu­je na sfi­nan­so­wa­nie zamó­wie­nia, dopusz­cza się nego­cja­cji ofe­ro­wa­nej ceny. W przy­pad­ku, gdy pomi­mo nego­cja­cji stro­ny nie dopro­wa­dzą do zawar­cia umo­wy, zamó­wie­nie może zostać powie­rzo­ne (po uprzed­nich nego­cja­cjach) Wyko­naw­cy, któ­ry zło­żył kolej­ną pod wzglę­dem punk­to­wym ofertę.

9. PRZE­SŁAN­KI ODRZU­CE­NIA OFERTY

Zama­wia­ją­cy odrzu­ci ofer­tę, jeżeli:

  1. Jej treść nie będzie odpo­wia­dać tre­ści zapy­ta­nia ofer­to­we­go, Zosta­nie zło­żo­na po ter­mi­nie skła­da­nia ofert,
  2. Będzie zawie­ra­ła rażą­co niską cenę (przed­mio­to­wa prze­słan­ka zosta­nie speł­nio­na, gdy cena ofer­ty będzie niż­sza mini­mum o 20% od kwo­ty któ­rą Zama­wia­ją­cy zamie­rza prze­zna­czyć na sfi­nan­so­wa­nie zamówienia),
  3. Będzie nie­waż­na na pod­sta­wie odręb­nych przepisów.

10. UNIE­WAŻ­NIE­NIE POSTĘPOWANIA

Zama­wia­ją­cy unie­waż­ni postę­po­wa­nie, gdy: cena naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty prze­wyż­szy kwo­tę, któ­rą Zama­wia­ją­cy może prze­zna­czyć na sfi­nan­so­wa­nie zamó­wie­nia lub w przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści osią­gnię­cia kom­pro­mi­su w nego­cja­cjach lub postę­po­wa­nie obar­czo­ne jest wadą unie­moż­li­wia­ją­cą zawar­cie waż­nej umowy.

11.  DOKU­MEN­TY WYMA­GA­NE OD WYKONAWCY 

Zama­wia­ją­cy ocze­ku­je, że ofer­ta będzie zawie­ra­ła opis pro­po­no­wa­ne­go przed­mio­tu zapy­ta­nia oraz jego cenę brut­to za noc­leg, wyży­wie­nie, wyna­jem sali. Ofer­ta powin­na zawie­rać zał nr 1, zał nr 2 i zał nr 3. 

12. OSO­BA UPRAW­NIO­NA DO KONTAKTU

Moni­ka Żak, koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tu, wyłącz­nie dro­gą mailo­wą:koordynator@kson.pl

13. MIEJ­SCE, TER­MIN I SPO­SÓB SKŁA­DA­NIA OFERT 

Ofer­tę wraz z załącz­ni­ka­mi nale­ży prze­słać pocz­tą elek­tro­nicz­ną na adres: koordynator@kson.pl bądź dostar­czyć oso­bi­ście do sie­dzi­by Zama­wia­ją­ce­go. W odpo­wie­dzi na ofer­tę nale­ży podać cenę brut­to za 1 usłu­gę – całość (tj. cenę brut­to za wyży­wie­nie, cenę brut­to za noc­leg, cenę brut­to za wyna­jem Sali). Ofer­ty nale­ży prze­sy­łać w ter­mi­nie do 08.04. 2016 roku do godz. 15.00. Ofer­ty, któ­re wpły­ną do Zama­wia­ją­ce­go po wyzna­czo­nym ter­mi­nie skła­da­nia ofert nie będą roz­pa­try­wa­ne. Ofer­ty muszą posia­dać ceny brut­to uwzględ­nia­ją­ce wszyst­kie kosz­ty Wykonawy-Oferenta.

Spo­sób płat­no­ści za wyko­na­nie ww. usług – prze­lew na kon­to w cią­gu 14 dni po przed­ło­że­niu  faktury/rachunku.

                                                                                                                               

                                                  

14. Załącz­ni­ki:  

- załącz­nik nr 1 Wzór: For­mu­larz oferty

- załącz­nik nr 2 Wzór: Oświad­cze­nie o bra­ku powiązań

- załącz­nik nr 3 Wzór: Oświad­cze­nie o speł­nie­niu warun­ków udzia­łu w postępowaniu