Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Prze­dłu­żo­na rekru­ta­cja w woje­wódz­twie mazowieckim

Jesz­cze kil­ka osób miesz­ka­ją­cych w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim ma moż­li­wość przy­stą­pić do pro­jek­tu “Pra­ca? Jestem na TAK!: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON. W związ­ku z powyż­szym zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do biu­ra pro­jek­tu miesz­czą­ce­go się w sie­dzi­bie Spół­dziel­ni Socjal­nej „WOLA”, w War­sza­wie przy ul. Smo­czej 3 — tel.: 22 27 303 92

Udział w pro­jek­cie to szan­sa na naby­cie umie­jęt­no­ści umoż­li­wia­ją­cych pra­cę m.in. w bran­ży usług hote­lar­skich oraz finan­so­wo- ubez­pie­cze­nio­wych. Oso­by bio­rą­ce udział w pro­jek­cie będą mogły sko­rzy­stać m.in. z:

- płat­nych sta­ży zawo­do­wych,
- wspar­cia psy­cho­lo­ga, praw­ni­ka oraz tre­ne­ra pra­cy
- pomo­cy asy­sten­ta oso­by nie­peł­no­spraw­nej
- wyjaz­do­wych warsz­ta­tów integrująco-motywujących

Ponad­to uczest­ni­cy pro­jek­tu będą mie­li szan­sę na pozna­nie pod­staw e‑marketingu, opa­no­wa­nie zna­jo­mo­ści języ­ka obce­go (z ukie­run­ko­wa­niem na bran­żę hote­lar­sko-tury­stycz­ną), pozna­nie zasad umie­jęt­no­ści pro­fe­sjo­nal­nej obsłu­gi klien­ta czy­li umie­jęt­no­ści pozwa­la­ją­cych na pod­ję­cie zatrud­nie­nia w róż­no­rod­nych branżach.