Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie informacyjne

KSON 20160315 1541161Dzi­siaj, we wto­rek, 15 mar­ca w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze odby­ło się kolej­ne spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne doty­czą­ce reali­zo­wa­ne­go od stycz­nia 2016 roku pro­jek­tu Pra­ca? Jestem na TAK!: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z niepełnosprawnościami”.

 

 

Na pyta­nia osob zain­te­re­so­wa­nych udzia­łem w pro­jek­cie odpo­wia­da­my:
- mailo­wo — pro­szę pisać na adres: koordynator@kson.pl lub
- tele­fo­nicz­nie — od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 10.00–12.00 pod nr tel.: 509–794-155.

Następ­ne spo­tka­nie odbę­dzie się już w śro­dę, 30 mar­ca o godz. 9:00 w sie­dzi­bie PUP w Jele­niej Górze, przy ul. Pod­cho­rzą­żych 15 — ser­decz­nie zapraszamy.

Pro­jekt: „Pra­ca? Jestem nas TAK: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi współ­fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków PFRON w ramach 24 kon­kur­su ofert. 

KSON 20160315 1541160 KSON 20160315 1541162