Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Waż­ne do osób nie­peł­no­spraw­nych i ich opiekunów!!!

Jeśli znasz lub opie­ku­jesz się cho­rym po uda­rze mózgu, z cho­ro­bą Alzhe­ime­ra, Par­kin­so­na i potrze­bu­jesz wspar­cia przyjdź na spo­tka­nie gru­py wspar­cia “INTE­GRAL­NI”. Zapra­sza­my w sobo­tę, 27 lute­go 2016r o godz. 10.00 do Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a w Jele­niej Górze.