Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Szko­le­nia regio­nal­ne w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór!

masz glos masz wyborFun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go zapra­sza gru­py nieformalne/organizacje pozarządowe/szkoły, biblio­te­ki, domy kul­tu­ry oraz lokal­ne media na dru­gą edy­cję szko­leń w ramach akcji, któ­re odbę­dą się w waszym regio­nie, aby wymie­nić się doświad­cze­nia­mi i poznać narzę­dzia przy­dat­ne w dzia­ła­niach obywatelskich.

 

Spo­tka­nia odbę­dą się w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór w mar­cu w kil­ku mia­stach Pol­ski o róż­nej tema­ty­ce – od pro­wa­dze­nia dia­gno­zy lokal­nej, przez ewa­lu­acje swo­ich dzia­łań, po omó­wie­nie instru­men­tów jakie posia­da­ją miesz­kań­cy, aby wpły­wać na kształt budże­tu gmin­ne­go. Będzie moż­na poroz­ma­wiać ze spe­cja­li­sta­mi i spe­cja­list­ka­mi, a tak­że poznać innych uczest­ni­ków akcji ze swo­je­go regio­nu. Wię­cej o spo­tka­niach na: http://www.maszglos.pl/dolacz-do-akcji/szkolenia-regionalne-2016/ 

Po wybra­niu dogod­ne­go dla miej­sca i daty spo­tka­nia nale­ży (do 7 mar­ca) zgło­sić swój udział poprzez for­mu­larz zgło­sze­nio­wy:
https://docs.google.com/forms/d/1stRmNyWwQg11QDWwG1pYnTcrjo6fFWpDBVOK_y5NQAA/viewform

Udział w spo­tka­niu jest bez­płat­ny, zwra­ca­my kosz­ty dojaz­du, mogą wziąć udział dwie oso­by z orga­ni­za­cji. Zapra­sza­my uczest­ni­ków akcji i wszyst­kie inne zain­te­re­so­wa­ne osoby.

***********************************

Masz Głos, Masz Wybór to ogól­no­pol­ska akcja anga­żu­ją­ca oby­wa­te­li oraz wła­dze do dia­lo­gu i współ­pra­cy, ponad podzia­ła­mi i sym­pa­tia­mi politycznymi.

Przy­po­mi­na­my, że miesz­kań­cy mają głos, nie tyl­ko pod­czas wybo­rów. Poka­zu­je­my, jaki­mi spo­so­ba­mi mogą wpły­wać na decy­zje władz i kształ­to­wać naj­bliż­sze oto­cze­nie. Poma­ga­my samo­rzą­dom pozo­stać w bli­skim kon­tak­cie z miesz­kań­ca­mi, pro­wa­dzić dia­log i reago­wać na potrze­by obywateli.

Zapra­sza­my orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, gru­py miesz­kań­ców, szko­ły, biblio­te­ki, domy kul­tu­ry oraz lokal­ne media do dzia­łań na rzecz swo­ich lokal­nych spo­łecz­no­ści. Ofe­ru­je­my wspar­cie eks­per­tów i szko­le­nia. Pro­po­nu­je­my spo­so­by wpro­wa­dze­nia zmian. Pod­czas szko­leń poka­zu­je­my jak anga­żo­wać spo­łecz­ność lokal­ną i wspól­nie reali­zo­wać przy­ję­te dzia­ła­nia. Naj­sku­tecz­niej­szym uczest­ni­kom przy­zna­je­my nagro­dę Super Samo­rząd (wię­cej). Przy oka­zji wybo­rów powszech­nych pro­wa­dzi­my kam­pa­nie pro­fre­kwen­cyj­ne (wię­cej). Zachę­ca­my wybor­ców do świa­do­me­go udzia­łu w głosowaniu.

Akcję Masz Głos, Masz Wybór orga­ni­zu­je Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go, w 2015/16 roku we współ­pra­cy z part­ne­ra­mi: Cen­trum Pro­mo­cji i Roz­wo­ju Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich OPUS, Pra­cow­nią Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju (PZR), Pra­cow­nią Badań i Inno­wa­cji Spo­łecz­nych Stocz­nia i Sto­wa­rzy­sze­niem Aktyw­no­ści Oby­wa­tel­skiej BONA FIDES.