Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­łecz­ny Rzecz­nik Osób Niepełnosprawnych

W ponie­dział­ki w godz. 11.00–12 w Miej­skim Ośrod­ku Pomo­cy Spo­łecz­nej w Szklar­skiej Porę­bie przy ul. Jed­no­ści Naro­do­wej 11 (obiekt dosto­so­wa­ny do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych) dyżu­ru­je Peł­no­moc­nik Andrzej Ślazyk.