Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zre­ali­zo­wa­ne projekty

Pod­czas dzia­łal­no­ści Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku osób Nie­peł­no­spraw­nych zre­ali­zo­wa­li­śmy, m.in. nastę­pu­ją­ce projekty:

opiekun

 

Pro­jekt pie­ku­nów doro­słych osób nie­peł­no­spraw­nych zamiesz­ka­łych na tere­nie woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go, mało­pol­skie­go i kujaw­sko — pomorskiego.

 

 

 

 

 

 

praca

 

Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych przy Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

senior

  

SENIOR NA CZA­SIE — kształ­to­wa­nie kom­pe­ten­cji z zakre­su umie­jęt­ne­go posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi u osób 60+. II edycja.

 

 

 

 

 

 

wedrowki

 

Ser­decz­nie zapra­sza­my MIESZ­KAŃ­CÓW Jele­niej Góry do uczest­nic­twa w wyciecz­kach po naszym grodzie.

 

 

 

 

 

 

dolny slask

  

Cykl wycie­czek tury­stycz­no-kra­jo­znaw­czych orga­ni­zo­wa­nych przy współ­udzia­le Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go w ramach pro­jek­tu pn. „Dol­ny Śląsk Wczo­raj — Dol­ny Śląsk Dziś — akty­wi­za­cja osób nie­peł­no­spraw­nych poprzez turystykę”.

 

 

 

 

 

kti 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds