Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nia informacyjne

Jeśli jesteś oso­bą:
- z orze­czo­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści,
- nie­za­trud­nio­ną,
- zamiesz­ku­ją­cą na tere­nie woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go,
- posia­dasz pod­sta­wo­wą zna­jo­mość obsłu­gi komputera,

a może jesteś opie­ku­nem oso­by nie­peł­no­spraw­nej, któ­ra może wziąć udział w nowym pro­jek­cie KSON.

Zapra­sza­my na spo­tka­nia infor­ma­cyj­ne doty­czą­ce reali­za­cji pro­jek­tu: „Pra­ca? Jestem na TAK: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi”:
- w naj­bliż­szy wto­rek, 16 lute­go o godz 15:00 do sie­dzi­by Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych, w Jele­niej Górze, przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A
- w czwar­tek, 18 lute­go o godz. 10.00 do Domu Kul­tu­ry w Kamien­nej Górze, miesz­czą­cym się przy ul. Kościusz­ki 4,
- we wto­rek, 23 lute­go o godz. 15:00 do MOK­SiA­L’u w Szklar­skiej Porę­bie, przy ul. Sło­wac­kie­go 13 (Bia­ła Doli­na)
- w śro­dę, 24 lute­go o godz. 10.00 do Cen­trum Usług Medycz­nych i Pro­fi­lak­ty­ki Zdro­wot­nej “Przed­wio­śnie” w Kowa­rach, przy ul. Gór­ni­czej 22

 

Ser­decz­nie zapraszamy

 

Pro­jekt: „Pra­ca? Jestem nas TAK: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi współ­fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków PFRON  w ramach 24 kon­kur­su ofert.