Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pierw­sze posie­dze­nie RDPP

W dniu 28.01.2016 w Ratu­szu odby­ło się pierw­sze posie­dze­nie Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go. To organ dorad­czy i ini­cja­tyw­ny funk­cjo­nu­ją­cy przy Pre­zy­den­cie mia­sta, któ­re­go głów­nym zada­niem jest inte­gra­cja śro­do­wi­ska orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i przed­sta­wia­nie Pre­zy­den­to­wi tych pro­po­zy­cji i roz­wią­zań doty­czą­cych zarzą­dza­nia mia­stem, któ­re z punk­tu widze­nia NGO i miesz­kań­ców są zasad­ne.
Poprzed­nia rada zakoń­czy­ła swo­ją dwu­let­nią kaden­cję jesie­nią 2015 roku, a jej człon­ko­wie nie zali­cza­ją efek­tów swo­jej dzia­łal­no­ści do rzę­du najwybitniejszych.

Obec­na Rada zosta­ła zre­for­mo­wa­na i aktu­al­nie liczy 14 przed­sta­wi­cie­li, z któ­rych 3 pocho­dzi z nomi­na­cji Pre­zy­den­ta, 3 z nomi­na­cji rady mia­sta i aż 8 osób wybra­ły orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we funk­cjo­nu­ją­ce na tere­nie miasta.

 

Od dnia 28 paź­dzier­ni­ka ubie­głe­go roku przez dwa tygo­dnie odby­wa­ły się wybo­ry przed­sta­wi­cie­li NGO do Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go. Na ponad 360 orga­ni­za­cji zare­je­stro­wa­nych w mie­ście, w gło­so­wa­niu wzię­ły udział 44 orga­ni­za­cje! Gło­so­wa­nie przy wyko­rzy­sta­niu stro­ny inter­ne­to­wej wypeł­nia­ło wszel­kie zasa­dy gło­so­wa­nia tajnego.

 

Na pierw­szym posie­dze­niu, któ­re otwo­rzył Pre­zy­dent mia­sta Mar­cin Zawi­ła, doko­na­no wybo­ru pre­zy­dium rady w skła­dzie: Arka­diusz Wojt­kie­wicz, Prze­wod­ni­czą­cy RDPP, współ­pra­cu­ją­cy z NGO w zakre­sie pro­ble­mów ryn­ku pra­cy od 2007 roku, dzia­łacz spo­łecz­ny, dok­to­rant Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go we Wro­cła­wiu, Lech Pio­trow­ski, Wice­prze­wod­ni­czą­cy RDPP, eme­ry­to­wa­ny ofi­cer Woj­ska Pol­skie­go aktyw­ny czło­nek Związ­ku Żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go w Jele­niej Górze, współ­or­ga­ni­za­tor wie­lu pro­jek­tów patrio­tycz­nych, spo­łecz­nik oraz Robert Obaz, Sekre­tarz RDPP, Rad­ny Rady Mia­sta Jele­niej Góry, wie­lo­let­ni aktyw­ny dzia­łacz spo­łecz­ny z ogrom­nym doświad­cze­niem w zakre­sie współ­pra­cy z NGO.

 

Przy­ję­to zasa­dę, peł­nej otwar­to­ści rady na współ­pra­cę ze śro­do­wi­skiem NGO i miesz­kań­ca­mi mia­sta. Zebra­nia człon­ków rady odby­wać się będą nie rza­dziej niż raz na dwa mie­sią­ce w róż­nych miej­scach, a szcze­gól­nie tam, gdzie toczy się życie orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych lub wyma­ga tego spe­cy­ficz­na sytuacja.

 

Jed­nym z pod­sta­wo­wych zadań, jakie wyzna­czy­li sobie człon­ko­wie Rady, jest rów­nież dzia­łal­ność inte­gru­ją­ca to śro­do­wi­sko, poprzez wypra­co­wa­nie wspól­nie z pre­zy­den­tem trans­pa­rent­nych zasad dys­try­bu­cji środ­ków budże­to­wych na dzia­łal­ność, a tak­że korzy­sta­nie z dobrych prak­tyk innych miast, któ­re w tej mie­rze mają być może lep­sze lub dłuż­sze doświad­cze­nia. Sze­ro­ko oma­wia­no tak­że pro­blem zwrot­nej otwar­to­ści RDPP na wszyst­kie orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we miasta.

 

Na kolej­nym posie­dze­niu Rady w lutym zosta­nie opra­co­wa­ny jej regu­la­min i plan pra­cy na rok 2016. O bie­żą­cych pra­cach Rady będzie­my infor­mo­wać czy­tel­ni­ków tak­że przy wyko­rzy­sta­niu powsta­ją­ce­go ofi­cjal­ne­go pro­fi­lu RDPP na stro­nie Facebook.com.

 

W imie­niu całej Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go pra­gnę podzię­ko­wać orga­ni­za­cjom poza­rzą­do­wym, któ­re wzię­ły udział w gło­so­wa­niu na swo­ich kan­dy­da­tów do tego bar­dzo poży­tecz­ne­go orga­nu dorad­cze­go, a tak­że zapro­sić orga­ni­za­cje funk­cjo­nu­ją­ce na tere­nie mia­sta Jele­niej Góry do współ­pra­cy z RDPP.

 

Prze­wod­ni­czą­cy Rady
Arka­diusz Wojtkiewicz

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds