Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Tary­fa wod­na cd.

Dużym zain­te­re­so­wa­niem ze stro­ny miesz­kań­ców Jele­niej Góry cie­szy­ło się śro­do­we spo­tka­nie w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Jego głów­nym tema­tem była pod­wyż­ka tary­fy za zbio­ro­we zaopa­trze­nie w wodę i odpro­wa­dza­nie ście­ków w naszym mieście

Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ło jele­nio­gór­skie koło dia­be­ty­ków. Udział w nim wzię­li zarów­no człon­ko­wie tego sto­wa­rzy­sze­nia jak i jele­nio­gór­scy rad­ni- Leszek Wrot­niew­ski i Robert Obaz. Zabra­kło mimo zapro­sze­nia zarów­no władz mia­sta jak i przed­sta­wi­cie­li spół­ki wod­nik- a szko­da, gdyż to wła­śnie do nich miesz­kań­cy mie­li naj­wię­cej pytań.

Jeste­śmy zbul­wer­so­wa­ni tak dra­stycz­ną pod­wyż­ką za wodę i ście­ki i chcie­li­by­śmy się dowie­dzieć dla­cze­go musi­my za te medium tyle pła­cić. Więk­szość z naszych człon­ków to senio­rzy, któ­rzy z nie­wiel­kiej ren­ty czy eme­ry­tu­ry muszą jesz­cze wyku­pić leki!- mówił Wal­de­mar Wiśniew­ski- szef koła dia­be­ty­ków w Jele­niej Górze

Leszek Wrot­niew­ski z kolei bro­nił swo­jej decy­zji, któ­rą pod­jął w trak­cie ostat­niej sesji czy­li wpro­wa­dze­nia punk­tu o odmo­wie przy­ję­cia tary­fy przez rad­nych. Przy­po­mnij­my, że jego pomysł nie zna­lazł uzna­nia wśród wie­lu raj­ców i wnio­sek prze­padł. Jak uwa­ża rad­nym zabra­kło odwa­gi gdyż popar­cie jego wnio­sku spo­wo­do­wa­ło­by, że tary­fa nadal by funk­cjo­no­wa­ła po sta­rych zasa­dach. Jeże­li nad­zór Woje­wo­dy uznał­by ją za nie­wła­ści­wa to miesz­kań­cy musie­li­by pła­cić wyrów­na­nie góra za dwa mie­sią­ce czy­li oko­ło 60 zło­tych- a tak nowa tary­fa spo­wo­du­je, że woda i ście­ki w ska­li roku wzro­sną o 240 zło­tych- prze­ko­nu­je Prze­wod­ni­czą­cy Rady Miejskiej

SpotanieWodnik 20160203 1 
Robert Obaz, któ­ry nie poparł pomy­słu Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady wstrzy­mał się od gło­su, a w dru­gim gło­so­wa­niu odrzu­cił zapro­po­no­wa­ną przez Pre­zy­den­ta tary­fę- na swo­je wytłu­ma­cze­nie poda­je, że uchwa­ła zapro­po­no­wa­na przez Lesz­ka Wrot­niew­skie­go mogło­by nara­zić miesz­kań­ców na stra­ty. To była moja obiek­tyw­na decy­zja- koń­czy wypo­wiedź Rad­ny Obaz

Wod­nik pod­wyż­kę tary­fy argu­men­to­wał głów­nie inwe­sty­cja­mi, któ­re już zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne oraz tymi, któ­re są przed spół­ką Wod­nik.  Szko­da, że na sali zabra­kło przed­sta­wi­cie­la Wod­ni­ka bo na pew­no miesz­kań­cy chcie­li­by poznać jego opi­nię- doda­je Sta­ni­sław Schu­bert pre­zes KSONSpotanieWodnik 20160203 2

W trak­cie spo­tka­nia padło wie­le kry­tycz­nych uwag zarów­no do zarzą­du spół­ki jak i Władz Mia­sta, po sali krą­ży­ła tak­że lista pod któ­rą pod­pi­sy­wa­li się prze­ciw­ni­cy pod­wyż­ki. Gło­śno mówi­ło się tak­że o ofi­cjal­nym pro­te­ście, któ­ry ma tra­fić do Pre­zy­den­ta Mar­ci­na Zawi­ły. My tak tej spra­wy nie zosta­wi­my i na pew­no będzie­my chcie­li wspól­nie zor­ga­ni­zo­wać pro­test. Mamy pyta­nie do Władz Mia­sta. Dla­cze­go ta pod­wyż­ka cen wody jest tak dra­stycz­na i co Mia­sto zro­bił aby ją obni­żyć? Mamy też pyta­nie dla­cze­go ceny wywo­zu śmie­ci w naszym Mie­ście są jed­ne z naj­wyż­szych w regionie? 

SpotanieWodnik 20160203 3

 

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds