Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pre­zen­tu­je­my audio­bo­oki kar­ko­no­skich twórców

Życie i cier­pie­nie mło­de­go W.

Powieść pod powyż­szym tytu­łem jest histo­rią miło­ści Wer­te­ra, prze­nie­sio­ną we współ­cze­sne realia. Tytu­ło­wy boha­ter jest tu awan­gar­do­wym arty­stą pla­sty­kiem, jego wybran­ka Luiza uta­len­to­wa­ną wio­lon­cze­list­ką, a kon­ku­rent do jej ser­ca – Albert – spe­cja­li­stą od rekla­my i mar­ke­tin­gu. W ten spo­sób autor nawią­zu­je do kla­sycz­nej powie­ści J. Goethe­go, a zabieg ten ma na celu odpo­wiedź na pyta­nie, czy ta tra­gicz­na histo­ria zako­cha­ne­go Wer­te­ra mogła­by wyda­rzyć się dziś? Czy w ogó­le taka miłość jesz­cze jest możliwa?

Histo­ria ta pod pió­rem Bogu­sła­wa Jasiń­skie­go nie­spo­dzie­wa­nie prze­ista­cza się w prze­ni­kli­wą dia­gno­zę świa­ta, w któ­rym żyje­my. Praw­dzi­we i pięk­ne namięt­no­ści sąsia­du­ją tu bli­sko z humo­rem i iro­nią. Barw­na i wie­lo­war­stwo­wa akcja stwa­rza obraz pełen życia – to napraw­dę mogło się zda­rzyć tuż obok nas, choć tak­że wyda­rzy­ło się już kie­dyś. A jej zakoń­cze­nie jest tak nie­spo­dzie­wa­ne, że może sta­no­wić swo­isty komen­tarz do histo­rii opo­wie­dzia­nej przez Goethego.

w small