Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Szan­sa na zatrud­nie­nie — nowy pro­jekt KSON

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych przy­stą­pił do reali­za­cji nowe­go pro­jek­tu zwią­za­ne­go z akty­wi­za­cją zawo­do­wą, wyko­rzy­stu­ją­ce­go meto­dę zatrud­nie­nia wspo­ma­ga­ne­go. Celem pro­jek­tu jest przy­go­to­wa­nie osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią do pra­cy m.in. w bran­ży usług hote­lar­skich,  finan­so­wo-ubez­pie­cze­nio­wych oraz pokrewnych.

Uczest­ni­cy pro­jek­tu będą mogli sko­rzy­stać z nastę­pu­ją­cych form wsparcia:

  1. Szko­le­nia zawo­do­we – agent ubez­pie­cze­nio­wo-finan­so­wy, obsłu­ga recep­cji, pro­fe­sjo­nal­na obsłu­ga klien­ta, pod­sta­wy e‑marketingu, kurs języ­ka obce­go z ukie­run­ko­wa­niem na bran­żę hotelarsko-turystyczną
  2. 1,5 mie­sięcz­ne sta­że zawo­do­we (Uczest­ni­cy otrzy­ma­ją sty­pen­dium w wyso­ko­ści 910 zł./m‑c)
  3. Indy­wi­du­al­ne wspar­cie psy­cho­lo­ga, tre­ne­ra pra­cy i pośred­ni­ka pracy
  4. Warsz­ta­ty doradz­twa prawnego
  5. 6 dnio­we wyjaz­do­we warsz­ta­ty inte­gru­ją­co-moty­wu­ją­ce (zapew­nia­my noc­leg, wyżywienie)
  6. Moż­li­wość udzia­łu w gru­pie wsparcia
  7. Pośred­nic­two w zna­le­zie­niu zatrud­nie­nia oraz wspar­cie w utrzy­ma­niu zatrudnienia
  8. Pomoc asy­sten­ta (tłu­macz języ­ka migo­we­go, asy­stent oso­by nie­peł­no­spraw­nej rucho­wo, itd.)
  9. Zwrot kosz­tów dojaz­du na ww. szko­le­nia, warsz­ta­ty, spo­tka­nia itd.

W pro­jek­cie mogą wziąć udział oso­by nie­za­trud­nio­ne, z orze­czo­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści, zamiesz­ku­ją­ce na tere­nie woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go (gł. Jele­nia Góra, Kamien­na Góra, Wał­brzych – i oko­li­ce), a tak­że mazo­wiec­kie­go, łódz­kie­go, ślą­skie­go i war­miń­sko-mazur­skie­go. Rekru­ta­cja do pierw­szej edy­cji pro­jek­tu roz­pocz­nie się w lutym br. (szcze­gó­ło­we infor­ma­cje zosta­ną zamiesz­czo­ne na www.kson.pl) , jed­nak oso­by chęt­ne pro­si­my o prze­sła­nie już dziś krót­kiej infor­ma­cji o sobie (wraz z dany­mi kon­tak­to­wy­mi) na adres: koordynator@kson.pl.

Pro­jekt potrwa do lute­go 2018r., prze­wi­du­je się, że w tym cza­sie zosta­nie zak­ty­wi­zo­wa­nych co naj­mniej 128 osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, z cze­go min. 33 %  podej­mie zatrud­nie­nie na otwar­tym ryn­ku pracy.

Wyko­rzy­staj swo­ją szan­sę – weź udział w projekcie!

Ser­decz­nie zapraszamy!

Pro­jekt: „Pra­ca? Jestem nas TAK: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi współ­fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków PFRON  w ramach 24 kon­kur­su ofert.