Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Odpo­wiedź Rzecz­ni­ka Praw Obywatelskich

W odpo­wie­dzi na nasze pismo do Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich, któ­re publi­ko­wa­li­śmy na począt­ku grud­nia (dostęp­ne tutaj: List do Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich) prze­ka­zu­je­my Pań­stwu odpo­wiedź jaką otrzy­ma­li­śmy. Ponad­to publi­ku­je­my rów­nież Apel Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich w spra­wie Pro­to­ko­łu Fakul­ta­tyw­ne­go do Kon­wen­cji ONZ o Oso­bach Niepełnosprawnych.

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z poniż­szy­mi załącznikami.