Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Infor­ma­cje dla niedosłyszących

Sto­wa­rzy­sze­nie Nie­do­sły­szą­cych “LIRA” zapra­sza zain­te­re­so­wa­ne oso­by pra­gną­ce zasię­gnąć infor­ma­cji w spra­wie wady słu­chu do sie­dzi­by KSON w Jele­niej Górze, przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a.
Zapra­sza­my w czwart­ki w godzi­nach od 12:30 do 14:00.

Ser­decz­nie zapraszamy