Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we w 2015 roku

War­to prze­czy­tać opra­co­wa­nie sowa­rzy­sze­nia Klon/Jawor na temat aktu­al­nej sytu­acji orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w Polsce.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z mate­ria­łem umiesz­czo­nym w załączniku. 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds