Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zdro­jo­wy Teatr Ani­ma­cji w Jele­niej Górze ‑Cie­pli­cach zapra­sza na

Zdro­jo­wy Teatr Ani­ma­cji w Jele­niej Górze – Cie­pli­cach zapra­sza na “Week­end nie tyl­ko dla Bab­ci i Dziadka”

W sobo­tę, 23.01.16. o godz.19.00 odbę­dzie się Kon­cert pt „Kolo­ry miło­ści” (cena bile­tu 20 zł).

Dzień póź­niej, w nie­dzie­lę, 24.01.16 o godz. 16.00 będzie moż­na obej­rzeć Spek­takl dla dzie­ci pt. ”Przy­go­dy Sind­ba­da Żegla­rza”. Bile­ty w cenie 15 zł, 32 zł (bilet rodzin­ny dla 3 osób).

 

Przy zaku­pie bile­tów na dwie pro­po­zy­cje cena spe­cjal­na 30 zł.
Rezer­wa­cja bile­tu od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. od 9.00 do 15.00
nr tel. 75–75-57–690 w 20 lub 512–219-907.