Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pasz­por­ty rozdane

4 grud­nia z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Świa­to­we­go Dnia Wolon­ta­riu­sza odby­ła się w Hote­lu Cie­pli­ce 5 edy­cja Bie­sia­dy KSON pn. „Spo­tkaj­my się mimo wszyst­ko”. Ponad 100 uczest­ni­ków (wolon­ta­riu­szy, człon­ków orga­ni­za­cji KSON i zapro­szo­nych gości) uczest­ni­czy­ło w tym spo­tka­niu, na któ­rym podzię­ko­wa­no naj­bar­dziej aktyw­nym dzia­ła­czom naszych orga­ni­za­cji. Roz­da­no tak­że Pasz­por­ty Amba­sa­do­rów Ludzi Otwar­tych Serc. To wyróż­nie­nie od 3 lat towa­rzy­szy „bie­sia­do­wym spo­tka­niom”, a w roku bie­żą­cym do tego zaszczyt­ne­go tytu­łu Kapi­tu­ła wyty­po­wa­ła:
• Jen­sa Kröge­ra – przed­się­bior­cę żywo reagu­ją­ce­go na ludz­kie potrze­by,
• Jele­nio­gór­skie Zakła­dy Optycz­ne za akcję „Ratuj­my Dzie­ciom Wzrok”,
• dok­tor Agniesz­ka Jan­czy­szyn – spe­cja­li­sta medy­cy­ny palia­tyw­nej wspie­ra­ją­cy ludzi w naj­trud­niej­szych chwi­lach życia,
• dok­tor Sta­ni­sław Siu­ta – lekarz rodzin­ny – „współ­cze­sny Judym”, prze­czą­cy tak­że komer­cja­li­za­cji służ­by medycz­nej,
• ksiądz Jacek Stry­czek i wolon­ta­riu­sze Szla­chet­nej Pacz­ki za inte­gra­cję spo­łecz­no­ści Zie­mi Jele­nio­gór­skiej w nie­sie­niu pomo­cy potrze­bu­ją­cym.
Oko­licz­no­ścio­we spo­tka­nie uświet­nił Zespół Muzycz­ny Luza­cy, w trak­cie któ­re­go zaśpie­wa­ła 10-let­nia Nata­lia Stich.
Przy wrę­cza­niu pasz­por­tu i oko­licz­no­ścio­wych, krysz­ta­ło­wych, gra­we­ro­wa­nych dzwon­ków Jele­nio­gór­skim Zakła­dom Optycz­nym asy­sto­wa­ła rów­nież 10-let­nia Klau­dia Kwie­ciń­ska, któ­rą JZO wspar­ło dostar­cza­jąc jej dro­gie soczew­ki oku­la­ro­we.
Na spo­tka­niu nie zabra­kło rad­nych mia­sta i powiatu.