Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Komu­ni­kat Świąteczny

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że Biu­ro KSON czyn­ne jest do dnia 22 grud­nia (wto­rek) w godzi­nach od 1000 do 1600.

Od 23 do 27 grud­nia ogła­sza­my prze­rwę świąteczną.

Zapra­sza­my w ponie­dzia­łek 28 grud­nia w godz. od 1000 do 1600

 

Weso­łych Świąt