Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Oso­ba nie­peł­no­spraw­na na ryn­ku pra­cy – porad­nik dla pra­cow­ni­ków i pracodawców

Sza­now­ni Państwo,

Fun­da­cja Edu­ka­cji Nowo­cze­snej we współ­pra­cy z Naro­do­wym Ban­kiem Pol­skim, w ramach edu­ka­cji eko­no­micz­nej reali­zu­je pro­jekt pt. „Oso­ba nie­peł­no­spraw­na na ryn­ku pra­cy – porad­nik dla pra­cow­ni­ków i pra­co­daw­ców”. isto­tą pro­jek­tu jest przy­go­to­wa­nie i roz­dy­stry­bu­owa­nie porad­ni­ka na temat zatrud­nia­nia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Będzie to pierw­sza w Pol­sce publi­ka­cja zawie­ra­ją­ca kom­plek­so­wo przed­sta­wio­ne infor­ma­cje o wspar­ciu prze­wi­dzia­nym dla zatrud­nia­ją­cych nie­peł­no­spraw­nych pra­cow­ni­ków, dla samych pra­cow­ni­ków i przed­się­bior­ców z nie­peł­no­spraw­no­ścią oraz dla innych, któ­rzy z przy­czyn zawo­do­wych lub spo­łecz­nych poma­ga­ją nie­peł­no­spraw­nym. Opra­co­wa­nie zosta­nie przy­go­to­wa­ne w for­mach dostęp­nych dla osób z róż­ny­mi niepełnosprawnościami.

Zgod­nie z zało­że­nia­mi pro­jek­tu, zaraz po opra­co­wa­niu porad­ni­ka chcie­li­by­śmy go Pań­stwu prze­ka­zać. Zosta­nie on udo­stęp­nio­ny w for­mie lin­ku, dzię­ki któ­re­mu będzie moż­na pobrać publi­ka­cję z por­ta­lu naszej fun­da­cji. Mamy nadzie­ję, że zosta­nie on roz­dy­stry­bu­owa­ny wśród korzy­sta­ją­cych z Pań­stwa usług klien­tów, wśród współ­pra­cu­ją­cych z Pań­stwem pra­co­daw­ców oraz wśród pozo­sta­łych osób, któ­re zawo­do­wo lub spo­łecz­nie wspie­ra­ją nie­peł­no­spraw­nych. Osta­tecz­ny koniec prac nad porad­ni­kiem prze­wi­dzia­no w czerw­cu 2016 roku, aby zawar­te w nim tre­ści były w peł­ni dostęp­ne i przy­dat­ne czy­tel­ni­kom już teraz jed­nak potrze­bu­je­my od Pań­stwa wspar­cia w for­mie infor­ma­cji, któ­re uła­twią pra­cę auto­rom publi­ka­cji. W związ­ku z tym bar­dzo pro­si­my o wypeł­nia­nie oraz upo­wszech­nie­nie i zachę­ca­nie do wypeł­nia­nia znaj­du­ją­cej się na naszym por­ta­lu krót­kiej ankie­ty wstępnej.

Ankie­ta wstęp­na — Oso­by zawo­do­wo lub spo­łecz­nie wspie­ra­ją­ce niepełnosprawnych

http://goo.gl/forms/L2hQh7RIu2

Ankie­ta wstęp­na – Pracodawcy

http://goo.gl/forms/TsWIAHnQLB

Ankie­ta wstęp­na — Oso­by niepełnosprawne

http://goo.gl/forms/lhw56FTRfS

Z powa­ża­niem,

Zespół Pro­jek­tu