Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ankie­ta — pro­si­my o wypełnienie

Sza­now­ni Państwo

Pro­wa­dzę bada­nia doty­czą­ce zatrud­nie­nia osób nie­peł­no­spraw­nych w sub­re­gio­nie jele­nio­gór­skim. Celem ankie­ty jest roze­zna­nie potrzeb i pro­ble­mów osób nie­peł­no­spraw­nych bez­ro­bot­nych na ryn­ku pra­cy w sub­re­gio­nie jele­nio­gór­skim. Jest czę­ścią badaw­czą pra­cy dok­tor­skiej. Z góry dzię­ku­ję wszyst­kim za wypeł­nie­nie ankie­ty. Ankie­ta skie­ro­wa­na jest do osób nie­peł­no­spraw­nych i jest cał­ko­wi­cie ano­ni­mo­wa. Pro­szę o ode­sła­nie na adres:januszjedraszko@poczta.neostrada.pl
Dzię­ku­ję za poświę­co­ny czas i szcze­re odpowiedzi!