Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­wiedź dla osób głu­chych i niedosłyszących

Sto­wa­rzy­sze­nie LIRA infor­mu­je swo­ich człon­ków i sym­pa­ty­ków że, w Rzym­sko­ka­to­lic­kiej Para­fii pw. Świę­te­go Jana Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty w Jele­niej Górze przy ul. Kie­pu­ry 1 odbę­dzie się spo­wiedź dla osób nie­do­sły­szą­cych i głu­chych dnia 15 grud­nia 2015r. w godzi­nach od 8.00 do 9.00 i od 15.00 do 18.00

Oso­by wymie­nio­ne, przy­stę­pu­ją­ce do spo­wie­dzi pro­szo­ne są o napi­sa­nie swo­ich grze­chów na kart­kach , Spo­wied­nik zada­ną poku­tę może napi­sać na poda­nej kart­ce. Może być tez inna for­ma spo­wie­dzi w osob­nym pomiesz­cze­niu , będzie Spo­wied­nik posłu­gu­ją­cy się języ­kiem migowym..

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds