Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wyni­ki wybo­rów do Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicznego

Zespół do usta­le­nia wyni­ku gło­so­wa­nia na przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych
oraz pod­mio­tów wymie­nio­nych w art. 3 ust. 3 usta­wy o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go
i o wolon­ta­ria­cie do Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Jele­niej Góry, powo­ła­ny zarzą­dze­niem nr 0050.359.2015.VII Pre­zy­den­ta Mia­sta Jele­niej Góry z dnia 6 paź­dzier­ni­ka 2015 r. infor­mu­je, że przy­go­to­wa­nych zosta­ło 100 pakie­tów zawie­ra­ją­cych login, hasło
i instruk­cję gło­so­wa­nia na kandydata/ów do ww. Rady za pośred­nic­twem elek­tro­nicz­nej plat­for­my do gło­so­wa­nia umiesz­czo­nej na stro­nie inter­ne­to­wej www.jeleniagora.pl
Z Urzę­du Mia­sta Jele­nia Góra Wydzia­łu Dia­lo­gu i Spraw Spo­łecz­nych ode­bra­nych zosta­ło przez orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we 46 pakie­tów.
W wyni­ku prze­pro­wa­dzo­ne­go gło­so­wa­nia w ter­mi­nie od godz. 10:00 dnia 28.10.2015 r.
do godz. 10:00 dnia 12.11.2015 r. swój głos odda­ły 44 orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we.
Poszcze­gól­ni przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych uzy­ska­li nastę­pu­ją­cą licz­bę gło­sów:
Lp. Nazwi­sko i imię Licz­ba otrzy­ma­nych gło­sów
1. Łaska­wiec Zyg­munt 28
2. Schu­bert Sta­ni­sław 27
3. Woj­to­wicz Moszyń­ska Hali­na 27
4. mjr Pio­trow­ski Lech 26
5. Ziu­brak Hono­ra­ta 26
6. Boło­ciuch Miro­sław 24
7. Wierz­chuc­ki Mar­cin 24
8. Wojt­kie­wicz Arka­diusz Adam 24
9. Gał­ka Bogu­sław 19
10. Kule­sza Hen­ryk 18
11. Bajur­ny Gra­ży­na Ewa 16
12. Zawie­ru­cha Maciej 11

Do Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Jele­niej Góry wej­dzie 8 przed­sta­wi­cie­li, któ­rzy otrzy­ma­li naj­więk­szą liczę gło­sów.
Pozo­sta­łe pakie­ty w licz­bie 54 zosta­ły w obec­no­ści wszyst­kich człon­ków Zespo­ły zniszczone.