Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nie znasz, nie otwieraj!

Spo­tka­nie w Uzdro­wi­sku Cie­pli­ce w ramach akcji „Nie znasz, nie otwie­raj!“ odbę­dzie się w 25 listo­pa­da o godz. 14.30 w Pawi­lo­nie Edward przy ul. Park Zdro­jo­wy 4. Udział jest bez­płat­ny, więc przyjść może każdy.Spotkanie popro­wa­dzi Michał Faj­bu­sie­wicz – dzien­ni­karz i felie­to­ni­sta, zna­ny z pro­gra­mów „Maga­zyn Kry­mi­nal­ny 997” oraz „Faj­bu­sie­wicz na Tro­pie”.
W trak­cie wykła­du Michał Faj­bu­sie­wicz przed­sta­wi głów­ne zagro­że­nia, jakie czy­ha­ją na oso­by star­sze, opi­sze naj­po­pu­lar­niej­sze tech­ni­ki sto­so­wa­ne przez oszu­stów oraz wska­że pro­ste roz­wią­za­nia, któ­re pozwo­lą senio­rom zwięk­szyć bez­pie­czeń­stwo w domu.
Spo­tka­niu towa­rzy­szyć będzie rów­nież tre­ning aser­tyw­no­ści, któ­ry pozwo­li uczest­ni­kom roz­wi­nąć aser­tyw­ną posta­wę i nauczyć się przyj­mo­wa­nia jej pod­czas kon­tak­tów z przed­sta­wi­cie­la­mi han­dlo­wy­mi.
Pod­czas wykła­du omó­wio­ne zosta­ną rów­nież regu­ły pod­pi­sy­wa­nia bez­piecz­nych umów oraz naj­waż­niej­sze pra­wa każ­de­go kon­su­men­ta. Po zakoń­cze­niu spo­tka­nia wszy­scy senio­rzy otrzy­ma­ją zawie­ra­ją­cy waż­ne infor­ma­cje „Porad­nik bez­piecz­ne­go senio­ra”, a tak­że upo­min­ki od orga­ni­za­to­ra.
To już szó­sta edy­cja spo­tkań w ramach akcji spo­łecz­nej pod hasłem „Nie znasz, nie otwie­raj”, któ­rych ini­cja­to­rem jest Tau­ron Pol­ska Ener­gia.
Har­mo­no­gram spo­tkań oraz wszel­kie dodat­ko­we infor­ma­cje na temat akcji „Nie znasz, nie otwie­raj!” znaj­du­ją się na stronie: 

www. bezpieczniki.tauron.pl/spotkania/Strony/spotkania.aspx