Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my na Bal Andrzejkowy

Kar­ko­no­ska Aka­de­mia Aktyw­nych Senio­rów zapra­sza
na Bal “Andrzej­ko­wy” dnia 27.11.2015 r w Restau­ra­cji ” Sta­ry Młyn” Jele­nia Góra Cie­pli­ce ul.Mieszka I 18 (koło rynecz­ku ) o godzi­nie 17.00 — 22.30.
Koszt balu wyno­si dla człon­ków KAAS — 45 zł a nie­zrze­sze­ni w KAAS — 50zł.

Menu: obiad,półmisek mięs i wędlin i inne przystawki,napoje i dobra muzyka!!

Bile­ty wstę­pu moż­na zaku­pić u kol.Ewy Kusiak na Ter­mach Cie­plic­kich poniedziałek,piątek. oraz w każ­dy wto­rek od godz.11.00 — 13.00 ul.Oś.Robotnicze 47A pok 11. do dnia 24.11.2015 r. tel.512 300 350