Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my do Kar­ko­no­skie­go Klu­bu Senio­ra i Wolontariusza

Przy­po­mi­na­my, że w dniu 1 czerw­ca powstał Kar­ko­no­ski Klub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza. Zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z poniż­szy­mi załącznikami.