Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kalen­darz wyda­rzeń KSON listo­pad 2015 r

Zapra­sza­my na cykl wycie­czek
12 listo­pa­da, 19 liso­pa­da, 26 listo­pa­da 2015 roku
Edu­ka­cja Eko­lo­gicz­na Senio­rów i Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi we współ­pra­cy z
KAR­KO­NO­SKIM PAR­KIEM NARO­DO­WYM
Wyjazd w tych dniach godz: 9:00 spod KSON
Zapi­sy na wyciecz­ki w KSON codzien­nie od godz:10:00 do 16:00

13 listo­pa­da godz:11:00 w KSON uro­czy­ste zakoń­cze­nie warsz­ta­tów kształ­to­wa­nia umie­jęt­ne­go posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­ga­mi.
Wrę­cze­nie cer­ty­fi­ka­tu i pendrive.