Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nie­peł­no­spraw­ni na szla­kach tury­stycz­nych z KPN

Jesz­cze do koń­ca roku 60 oso­bo­wa gru­pa senio­rów i osób nie­peł­no­spraw­nych z KSON weź­mie udział w 2 wypra­wach do Kar­ko­no­skie­go Par­ku Naro­do­we­go. Pierw­sza z wypraw odby­ła się 12 listo­pa­da i pro­wa­dzi­ła do Cen­trum Infor­ma­cyj­ne­go KPN w Kar­pa­czu. Jestem zasko­czo­na i zafa­scy­no­wa­na bogac­twem i róż­no­rod­no­ścią flo­ry i fau­ny regio­nu w któ­rym miesz­kam od 40 lat – mówi Pani Domi­ni­ka. Pozna­li­śmy eko­lo­gicz­ne pod­sta­wy hodow­li lasu, zio­ło­lecz­nic­twa ze spe­cy­fi­ką ziół obsza­ru Kar­ko­no­szy, pozna­li­śmy rośli­ny „ogro­du Kar­ko­no­skie­go”. W cza­sie warsz­ta­tów oglą­da­li­śmy przez mikro­skop budo­wę struk­tur kamie­ni, nasion, owa­dów, mchów i innych roślin.

Pra­cow­ni­cy KPN‑u z pasją prze­ka­zy­wa­li swo­ją wie­dzę o suk­ce­sach i zagro­że­niach dla sys­te­mów leśnych flo­ry i fau­ny Kar­ko­no­szy. Przy pięk­nej pogo­dzie dużą atrak­cją był 4 kilo­me­tro­wy spa­cer wzdłuż ścież­ki edu­ka­cyj­nej „Doli­na Wil­cze­go Poto­ku”. W cza­sie spa­ce­ru spo­tka­li­śmy kil­ku­dzie­się­ciu indy­wi­du­al­nych tury­stów, czę­sto obco­ję­zycz­nych. Przed nami jesz­cze dwie wypra­wy – mówi koor­dy­na­tor pro­jek­tu Moni­ka Żak – jed­na do Jagniąt­ko­wa (19 listo­pa­da) a dru­ga 26 listo­pa­da do Szklar­skiej Porę­by. Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych we współ­pra­cy z Kar­ko­no­skim Par­kiem Naro­do­wym przy pomo­cy środ­ków z Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej we Wro­cła­wiu.
Zapi­sy na wyciecz­ki w KSON od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10 do 16, oso­bi­ście lub tele­fo­nicz­nie pod nr tele­fo­nu 75 75 24 254.

Zdjęcie2414Zdjęcie2423Zdjęcie2420

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds