Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Cer­ty­fi­ka­ty rozdane

W pią­tek 13 listo­pa­da w inte­gra­cyj­nej świe­tli­cy KSON spo­tka­ło się ponad 40 uczest­ni­ków i wykła­dow­ców 3 edy­cji kur­sów kom­pu­te­ro­wych „Senior na cza­sie”. Pro­jekt reali­zo­wa­ny był przez sej­mik od maja b.r. przy udzia­le środ­ków MPiPS. Zakres przy­go­to­wa­nia kur­san­tów doty­czył pod­staw pra­cy na kom­pu­te­rze ale rów­nież, w gru­pie zaawan­so­wa­nej bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych form kom­pu­te­ro­wych ope­ra­cji. Oddziel­ną gru­pę sta­no­wi­li uczest­ni­cy kur­su finan­so­wa­ne­go przez PFRON „Akty­wi­za­cja nie­peł­no­spraw­nych senio­rów 60+”. Pod­staw zna­jo­mo­ści kom­pu­te­ra przy uży­ciu spe­cjal­ne­go pro­gra­mu dla sła­bo­wi­dzą­cych i nie­wi­do­mych uczy­ło się osiem osób z taką wła­śnie niepełnosprawnością.

Nie wie­dzia­łam – mówi Pani Kry­sty­na ze Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów wzro­ku, że przy moim sła­bym widze­niu będę mogła opa­no­wać umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się kla­wia­tu­rą kom­pu­te­ra. Dziś już mogę obsłu­gi­wać trans­ak­cje ban­ko­we, sur­fo­wać po Inter­ne­cie oraz komu­ni­ko­wać się ze zna­jo­my­mi. Dla wie­lu uczest­ni­ków kom­pu­ter stał się narzę­dziem umoż­li­wia­ją­cym wir­tu­al­ny kon­takt przez Sky­pe z rodzi­ną z zagra­ni­cy. Wszy­scy uczest­ni­cy kur­su zgła­sza­li chęć i potrze­bę kon­ty­nu­acji takiej wła­śnie nauki. Będzie­my reali­zo­wa­li to w następ­nych pro­jek­tach skła­da­nych do róż­nych insty­tu­cji. Doświad­cze­nia – mówi Pani Moni­ka Żak, koor­dy­na­tor pro­jek­tu- zdo­by­te przez trzy edy­cje pro­jek­tu Senior na Cza­sie, daje nam pod­sta­wy sta­ra­nia się o środ­ki w dużym ogól­no­pol­skim pro­jek­cie adre­so­wa­nym szcze­gól­nie do star­szych i nie­peł­no­spraw­nych miesz­kań­ców pery­fe­ryj­nych miej­sco­wo­ści do 20 tysię­cy miesz­kań­ców. Już współ­pra­cu­je­my z nie­któ­ry­mi gmi­na­mi powia­tu jele­nio­gór­skie­go w celu roz­po­zna­nia moż­li­wo­ści i potrzeb w tym zakre­sie.
Inna, gor­sza jest sytu­acja nie­peł­no­spraw­nych i senio­rów na przy­kład w pod­kar­ko­no­skiej wsi a inna, zde­cy­do­wa­nie lep­sza w ośrod­kach miej­skich.
Dzię­ki pro­jek­tom mają­cym na celu prze­ciw­dzia­ła­nie wyklu­cze­niu cyfro­we­mu osią­gnę­li­śmy jeden naj­waż­niej­szy efekt – senio­rzy prze­sta­li się bać komputera.

DSCF8519DSCF8523DSCF8526

DSCF8506

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds