Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my na Edu­ka­cyj­ną Wycieczkę

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­pe­łe­no­spraw­nych we współ­pra­cy z Kar­ko­no­skim Par­kiem Naro­do­wym ser­decz­nie zapra­sza Senio­rów oraz Oso­by Nie­peł­no­spraw­ne, miło­śni­ków przy­ro­dy i pie­szych wycie­czek, do uczest­nic­twa w dru­giej wyciecz­ce — warsz­ta­cie edu­ka­cyj­no ekologicznym. 

Data: 19 listo­pa­da (czwar­tek)

Pre­lek­cja odbę­dzie się w Żywym Ban­ku Genów w Jagniąt­ko­wie, doty­czyć będzie przy­ro­dy oży­wio­nej Kar­ko­no­szy, świa­ta roślin i zwie­rząt, zwy­cza­jów poszcze­gól­nych gatun­ków. Natęp­nie odbę­dzie się wyciecz­ka Kora­lo­wą Ścież­ką oraz I Dro­gą Sudec­ką na Kro­ku­so­wą Łąkę.

Zapew­nia­my trans­port oraz prze­wod­ni­ka, pro­wiant pro­si­my zabrać we wła­snym zakresie.

Chęt­nych zapra­sza­my ydo wypeł­nie­nia ankiet rekru­ta­cyj­nych dostęp­nych w sie­dzi­bie KSON przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a, 58–500 Jele­nia Góra, tel. 75 75 24 254.

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej we Wrocławiu.z

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds