Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Poroz­ma­wiaj o spad­ku i testamencie

W ostat­nią sobo­tę listo­pa­da (28 XI) odbę­dzie się Dzień Otwar­ty Nota­ria­tu. Zain­te­re­so­wa­ni miesz­kań­cy będą mogli sko­rzy­stać z infor­ma­cji udzie­la­nych przez rejen­tów w 24 mia­stach Pol­ski, w tym m.in. we Wro­cła­wiu, w Jele­niej Górze i Legnicy.

W tym roku hasłem prze­wod­nim akcji jest „Poroz­ma­wiaj z nota­riu­szem o dzie­dzi­cze­niu”. Nota­riu­sze chcą podzie­lić się wie­dzą m.in. o daro­wi­znach, testa­men­tach, umo­wach o doży­wo­ciu i o umo­wach ren­ty. Udzie­lą tak­że infor­ma­cji o zmia­nach w pra­wie spad­ko­wym, któ­re weszły w życie w 2015 roku. Doty­czą one spad­ków z ele­men­tem trans­gra­nicz­nym oraz wpro­wa­dze­nia jako zasa­dy dzie­dzi­cze­nia z dobro­dziej­stwem inwen­ta­rza. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o ter­mi­nach i miej­scu spo­tkań moż­na zna­leźć na pla­ka­cie. Bliż­sze infor­ma­cje o akcji są zamiesz­czo­ne na stronie:

http://www.porozmawiajznotariuszem.pl/