Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Teatr Arka zaprasza

Sza­now­ni Państwo,

Wro­cław­ski Teatr Arka jest miej­scem spo­tkań. Tu z akto­ra­mi spo­ty­ka­ją się miło­śni­cy teatru, pasjo­na­ci sztu­ki i życia, ludzie wraż­li­wi, poszu­ku­ją­cy doznań arty­stycz­nych. Tu spo­ty­ka­ją się pro­fe­sjo­na­li­ści z nie­pro­fe­sjo­na­li­sta­mi, mło­dzież z dorosłymi,“pełnosprawni” z “nie­peł­no­spraw­ny­mi”.
Swo­ją twór­czość Teatr Arka pre­zen­tu­je w kra­ju i za jego gra­ni­ca­mi :Edyn­burg Festi­wal Frin­ges 2013, 2014, „Sara­jew­ska Zima” ‑okrzyk­nię­ty w Sara­je­wie cudem teatral­nym-marzec 2015 czy Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal we Fran­cji –Pro­jekt Mag­da­le­na –wrze­sień 2015.
W roku 2013 zosta­li­śmy odzna­cze­ni nagro­dą Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go.
Teatr Arka zapra­sza w XI, XII na wybra­ne spek­ta­kle doro­słych, mło­dzież, dzie­ci. (załącz­ni­ki)
Otwar­ci jeste­śmy na gru­py zor­ga­ni­zo­wa­ne.
Widow­nia Teatru Arka liczy 60 miejsc. (jest moż­li­wość wysta­wie­nia spek­ta­klu na duzej sce­nie ok.200) osób.
cena bile­tu od 20 zł
Zapra­sza­my na naszą stro­nę www.teatrarka.pl, aby poznać bli­żej nasz Teatr, z reper­tu­aru pro­po­no­wa­ne­go do koń­ca roku 2015, pro­szę wybrać i zare­zer­wo­wać wła­ści­wą pozy­cje dla sie­bie czy gru­py.
Jest moż­li­wość zamó­wie­nia spek­ta­klu na okre­ślo­ny dzień i godzi­nę, odpo­wia­da­ją­cy grupie.

Jeże­li posia­da­ją Pań­stwo wła­ści­wą salę, na zapro­sze­nie ze spek­ta­klem, może­my przy­być do Państwa.

REZER­WA­CJA:
mailo­wa: teresa.szczotka@teatrarka.pl, biety@teatrarka.pl;
tele­fo­nicz­na: 71/7237803; 783838731
zakład­ka REPER­TU­AR na stro­nie www.teatrarka.pl