Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my na wysta­wę w Muzeum Karkonoskim

SZA­NOW­NI PAŃ­STWO,
W Muzeum Kar­ko­no­skim w Jele­niej Górze od 3 listo­pa­da do 25 stycz­nia 2016 roku pre­zen­to­wać będzie­my pra­ce jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich arty­stów — Jerze­go Dudy- Gra­cza (1941–2004). Kura­to­rem wysta­wy zaty­tu­ło­wa­nej REMA­NEN­TY jest cór­ka arty­sty — Aga­ta Duda — Gracz, któ­ra doko­na­ła wybo­ru 48 dzieł.

Ser­decz­nie zapraszamy