Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

APEL DO DAR­CZYŃ­CÓW DLA MATE­USZA NOWA­KA Z ŻABNA.

 Nazy­wam się Mate­usz Nowak, mam 30 lat. Miesz­kam w Żab­nie, woj. mało­pol­skie. Uro­dzi­łem się z wadą krę­go­słu­pa spo­wo­do­wa­ną cystą na rdze­niu krę­go­wym w odcin­ku pier­sio­wym, któ­ra powo­do­wa­ła ucisk na ner­wy. Kon­se­kwen­cją tego jest nie­do­wład koń­czyn dol­nych. Dru­ga cysta umiej­sco­wi­ła się w jamie brzusz­nej zakłó­ca­jąc funk­cje tra­wien­ne. Lecze­nie wyma­ga­ło prze­pro­wa­dze­nia aż sze­ściu poważ­nych ope­ra­cji. Pomi­mo tego cho­ro­by nie zatrzy­ma­ły się w roz­wo­ju, tyl­ko się pogłę­bia­ją i przy­no­szą nowe cier­pie­nia. Rato­wa­nie bar­dzo szyb­ko pod­upa­da­ją­ce­go zdro­wia jest nie­zwy­kle kosz­tow­ne, wyma­ga­ją­ce sta­łej opie­ki lekar­skiej, zaku­pu leków, nie­zbęd­ne­go spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go i codzien­ne­go użyt­ku pozwa­la­ją­ce­go na dosto­so­wa­niu moje­go życia do funk­cjo­no­wa­nia w spo­łe­czeń­stwie ( zakup wóz­ka inwa­lidz­kie­go, codzien­na reha­bi­li­ta­cja i masa­że, wyjaz­dy na tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne itp.. ) Z chwi­lą orze­cze­nia pierw­szej gru­py nie­peł­no­spraw­no­ści otrzy­mu­ję ren­tę socjal­ną. Jed­nak ogrom wydat­ków na lecze­nie jest nie­po­rów­ny­wal­nie więk­szy od docho­dów wła­snych i moich Rodzi­ców, z któ­ry­mi mieszkam.

           11 lat temu ukoń­czy­łem liceum ogól­no­kształ­cą­ce, kosz­to­wa­ło mnie to dużo sil­nej woli i samo­za­par­cia, ponie­waż warun­ki życia i nauki w małym mia­stecz­ku dla osób nie­peł­no­spraw­nych są bar­dzo trud­ne. Jak każ­dy, mam swo­je marze­nia. Moim naj­więk­szym hob­by jest moto­ry­za­cja. Sta­no­wi to dla mnie uciecz­kę od codzien­ne­go bólu i pro­ble­mów, o któ­rych wiem tyl­ko ja.

           Stąd też zwra­cam się z gorą­cą proś­bą do ludzi dobrej woli i wiel­kie­go ser­ca o finan­so­we wspar­cie. Zebra­ne pie­nią­dze chcę prze­zna­czyć na zakup elek­trycz­ne­go wóz­ka inwa­lidz­kie­go i koniecz­ne­go sprzę­tu rehabilitacyjnego.

 

Z góry ser­decz­nie dziękuję.

Oso­by, któ­re chciał­by mnie wes­przeć, mogą doko­ny­wać wpłat na konto:

Fun­da­cja Dzie­ciom „Zdą­żyć z Pomocą”

01–685 War­sza­wa, ul. Łomiań­ska 5

Bank BPH S.A.

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

Z dopi­skiem „14358 Nowak Mate­usz Żab­no - daro­wi­zna na pomoc i ochro­nę zdrowia”

 Nazy­wam się Mate­usz Nowak, mam 30 lat. Miesz­kam w Żab­nie, woj. mało­pol­skie. Uro­dzi­łem się z wadą krę­go­słu­pa spo­wo­do­wa­ną cystą na rdze­niu krę­go­wym w odcin­ku pier­sio­wym, któ­ra powo­do­wa­ła ucisk na ner­wy. Kon­se­kwen­cją tego jest nie­do­wład koń­czyn dol­nych. Dru­ga cysta umiej­sco­wi­ła się w jamie brzusz­nej zakłó­ca­jąc funk­cje tra­wien­ne. Lecze­nie wyma­ga­ło prze­pro­wa­dze­nia aż sze­ściu poważ­nych ope­ra­cji. Pomi­mo tego cho­ro­by nie zatrzy­ma­ły się w roz­wo­ju, tyl­ko się pogłę­bia­ją i przy­no­szą nowe cier­pie­nia. Rato­wa­nie bar­dzo szyb­ko pod­upa­da­ją­ce­go zdro­wia jest nie­zwy­kle kosz­tow­ne, wyma­ga­ją­ce sta­łej opie­ki lekar­skiej, zaku­pu leków, nie­zbęd­ne­go spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go i codzien­ne­go użyt­ku pozwa­la­ją­ce­go na dosto­so­wa­niu moje­go życia do funk­cjo­no­wa­nia w spo­łe­czeń­stwie ( zakup wóz­ka inwa­lidz­kie­go, codzien­na reha­bi­li­ta­cja i masa­że, wyjaz­dy na tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne itp.. ) Z chwi­lą orze­cze­nia pierw­szej gru­py nie­peł­no­spraw­no­ści otrzy­mu­ję ren­tę socjal­ną. Jed­nak ogrom wydat­ków na lecze­nie jest nie­po­rów­ny­wal­nie więk­szy od docho­dów wła­snych i moich Rodzi­ców, z któ­ry­mi mieszkam.

           11 lat temu ukoń­czy­łem liceum ogól­no­kształ­cą­ce, kosz­to­wa­ło mnie to dużo sil­nej woli i samo­za­par­cia, ponie­waż warun­ki życia i nauki w małym mia­stecz­ku dla osób nie­peł­no­spraw­nych są bar­dzo trud­ne. Jak każ­dy, mam swo­je marze­nia. Moim naj­więk­szym hob­by jest moto­ry­za­cja. Sta­no­wi to dla mnie uciecz­kę od codzien­ne­go bólu i pro­ble­mów, o któ­rych wiem tyl­ko ja.

           Stąd też zwra­cam się z gorą­cą proś­bą do ludzi dobrej woli i wiel­kie­go ser­ca o finan­so­we wspar­cie. Zebra­ne pie­nią­dze chcę prze­zna­czyć na zakup elek­trycz­ne­go wóz­ka inwa­lidz­kie­go i koniecz­ne­go sprzę­tu rehabilitacyjnego.

 

Z góry ser­decz­nie dziękuję.

Oso­by, któ­re chciał­by mnie wes­przeć, mogą doko­ny­wać wpłat na konto:

Fun­da­cja Dzie­ciom „Zdą­żyć z Pomocą”

01–685 War­sza­wa, ul. Łomiań­ska 5

Bank BPH S.A.

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

Z dopi­skiem „14358 Nowak Mate­usz Żab­no - daro­wi­zna na pomoc i ochro­nę zdrowia”