Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

1% w KSON-ie

Tra­dy­cyj­nie już w paź­dzier­ni­ku KSON pod­su­mo­wał akcję zbie­ra­nia 1% podat­ku od osób fizycz­nych. Upo­waż­nio­ny­mi do zbie­ra­nia daro­wizn z tytu­łu jed­ne­go pro­cen­ta są orga­ni­za­cje pożyt­ku publicz­ne­go. W tym roku łącz­na kwo­ta wpłat od ponad pół­to­ra tysią­ca dar­czyń­ców wynio­sła oko­ło 77 tysię­cy zło­tych. Była to kwo­ta mniej­sza w pory­wa­niu z rokiem ubie­głym o oko­ło 7 tysię­cy zło­tych, ale zwięk­szy­ła się ilość obda­ro­wa­nych. W ubie­głym roku było ich 22 a w tym roku jest ich 39. Wyso­kość daro­wizn była róż­na, od 11 tysię­cy do 19 zło­tych na oso­bę. W tym roku KSON odszedł od sze­ro­kiej akcji medial­nej pro­mu­ją­cej god­ne popu­la­ry­za­cji posta­wy dar­czyń­ców. Po doświad­cze­niach lat poprzed­nich, a szcze­gól­nie ubie­głe­go roku, kil­ka obda­ro­wa­nych rodzin spo­tka­ło się z wyjąt­ko­wą nie­życz­li­wo­ścią w swo­im oto­cze­niu, z tego powo­du nie publi­ku­je­my infor­ma­cji o kon­kret­nych obda­ro­wa­nych oso­bach. Nie­ste­ty mowa nie­na­wi­ści się­ga rów­nież tak czy­stych inten­cji jak pomoc dru­gie­mu czło­wie­ko­wi, a prze­cież od nie­ludz­kich słów do nie­ludz­kich zacho­wa­ni jest tyl­ko krok. Mamy nadzie­ję, że ten nie­mi­ły akcent nie wpły­nie na posta­wy ludzi, któ­rzy chcą poma­gać innym. Przy­po­mi­na­my, że akcja 1% trwa od mie­sią­ca stycz­nia do kwiet­nia każ­de­go roku i pole­ga na zazna­cze­niu w dekla­ra­cjach PIT chę­ci prze­ka­za­nia daro­wi­zny. Waż­ne jest to, aby­śmy wpi­sa­li w odpo­wied­niej rubry­ce numer KRS i nazwi­sko oso­by lub insty­tu­cji obda­ro­wy­wa­nej. W tym roku oprócz osób fizycz­nych daro­wi­zna­mi wyróż­nio­no rów­nież kil­ka orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych na reali­za­cję celów sta­tu­to­wych. Wszyst­kie środ­ki zade­kla­ro­wa­ne przez dar­czyń­ców prze­ka­za­no na rachun­ki obda­ro­wy­wa­nych be żad­nych potrą­ceń w dniu 12 paź­dzier­ni­ka b.r . Dar­czyń­com w imie­niu obda­ro­wa­nych skła­da­my wyra­zy podzię­ko­wa­nia.
War­to już dziś zasta­no­wić się kogo zamie­rza­my 1% obda­ro­wać w roz­li­cze­niu PIT w roku 2016.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds