Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPRA­SZA­MY NA WYCIECZ­KI POŁĄ­CZO­NE Z WARSZ­TA­TA­MI EDUKACYJNO-EKOLOGICZNYMI

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych we współ­pra­cy z Kar­ko­no­skim Par­kiem Naro­do­wym ser­decz­nie zapra­sza Senio­rów oraz Oso­by Nie­peł­no­spraw­ne, miło­śni­ków przy­ro­dy i pie­szych wycie­czek, do uczest­nic­twa w tere­no­wych warsz­ta­tach edu­ka­cyj­no — eko­lo­gicz­nych. Po każ­dej pre­lek­cji odbę­dzie się wycieczka.

Wyciecz­ka 1
12 listo­pa­da (czwar­tek)
Pre­lek­cja w Cen­trum Infor­ma­cyj­nym Kar­ko­no­skie­go Par­ku Naro­do­we­go w Kar­pa­czu – przy­ro­da nie­oży­wio­na Kar­ko­no­szy bogac­two geo­lo­gicz­ne i mine­ra­lo­gicz­ne, wyjąt­ko­wa rzeź­ba gór, spe­cy­ficz­ny kli­mat oraz ich wod­ny świat.
Wyciecz­ka: Dom wcza­so­wy „Ire­na” w Kar­pa­czu – ścież­ka tury­stycz­na w doli­nie Wil­cze­go Poto­ku – Cen­trum Infor­ma­cyj­ne KPN w Kar­pa­czu lub zej­ście do Karpacza.

Wyciecz­ka 2
19 listo­pa­da (czwar­tek)
Pre­lek­cja w Kar­ko­no­skim Ban­ku Genów Kar­ko­no­skie­go Par­ku Naro­do­we­go w Jele­niej Górze (Jagniąt­ko­wie) – przy­ro­da oży­wio­na Kar­ko­no­szy – świat roślin i zwie­rząt, bogac­two relik­tów gla­cjal­nych i ende­mi­tów, zwy­cza­je poszcze­gól­nych gatun­ków.
Wyciecz­ka: Par­king pod Domem Haupt­man­na w Jagniąt­ko­wie – Kora­lo­wa Ścież­ka – I Dro­ga Sudec­ka – Kro­ku­so­wa Łąka – Kar­ko­no­ski Bank Genów KPN w Jagniątkowie

Wyciecz­ka 3
26 listo­pa­da (czwar­tek)
Pre­lek­cja w Kar­ko­no­skim Cen­trum Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej Kar­ko­no­skie­go Par­ku Naro­do­we­go w Szklar­skiej Porę­bie — – przy­ro­da oży­wio­na Kar­ko­no­szy – histo­ria ochro­ny przy­ro­dy, for­my ochro­ny przy­ro­dy
Wyciecz­ka: kar­ko­no­skie Cen­trum Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej KPN w Szklar­skiej Porę­bie – szlak czar­ny – Wodo­spad Kamień­czy­ka – zej­ście do Szklar­skiej Porę­by Górnej

Zapew­nia­my trans­port oraz prze­wod­ni­ka, pro­wiant pro­si­my zabrać we wła­snym zakresie.

Chęt­nych zapra­sza­my do wypeł­nie­nia ankiet rekru­ta­cyj­nych do dnia 10 listo­pa­da, dostęp­nych w sie­dzi­bie KSON przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a 58–500 Jele­nia Góra, tel. 75 75 24 254.

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej we Wrocławiu