Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my na wyciecz­kę “Pozna­je­my Pała­ce i Ogro­dy Kotli­ny Jeleniogórskiej”

Zapra­sza­my do uczest­nic­twa w wyciecz­ce auto­ka­ro­wej „Pozna­je­my Pała­ce i Ogro­dy Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej” Woja­nów- Karp­ni­ki – Łom­ni­ca – Sta­ni­szów oraz Western City w Ścię­gnach.
Koszt cał­ko­wi­ty 20 zł
W tym: ubez­pie­cze­nie, prze­wod­nik, bile­ty wstępu.

Zbiór­ka Uczest­ni­ków w dniu 22 paź­dzier­ni­ka 2015 r. – czwar­tek, o godzi­nie 9:00 koło sie­dzi­by KSON w Jele­niej Górze, ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a.

Zgło­sze­nia w sekre­ta­ria­cie KSON do dnia 20 paź­dzier­ni­ka w godzi­nach 10:00 – 16:00.