Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Lepiej zapo­bie­gać niż leczyć — co wie­my o próchnicy ?

Jama ust­na sta­no­wi jedy­ny w swo­im rodza­ju kom­plek­so­wy ele­ment orga­ni­zmu, mają­cy sta­łe połą­cze­nie ze świa­tem zewnętrz­nym. Już od pierw­szych chwil życia poja­wia­ją się w niej drob­no­ustro­je, któ­re znaj­du­ją dosko­na­łe warun­ki do roz­wo­ju i rozmnażania.

 

Sys­te­my obron­ne, wytwa­rza­ne przez orga­nizm sta­ra­ją się nas uchro­nić przed ewen­tu­al­ny­mi cho­ro­ba­mi i zapew­nić rów­no­wa­gę sił. Do takich mecha­ni­zmów nale­ży: samo­oczysz­cza­nie pod­czas aktu żucia, śli­na wraz z całym arse­na­łem funk­cji obron­nych, oraz budo­wa nabłon­ka wyście­la­ją­ce­go jamę ust­ną. Jed­nak mecha­ni­zmy te nie wystar­cza­ją do zacho­wa­nia rów­no­wa­gi pomię­dzy zdro­wiem a cho­ro­bą. Próch­ni­ca,
zapa­le­nie dzią­seł, krwa­wie­nia, cho­ro­by przy­zę­bia, poka­zu­ją bez­sil­ność sys­te­mów obron­nych orga­ni­zmu wobec namna­ża­ją­cej się flo­ry bakteryjnej.

Chcia­ła­bym zwró­cić uwa­gę na wiel­ką potrze­bę edu­ka­cji w zakre­sie pro­fi­lak­ty­ki jamy ust­nej, pra­wi­dło­wej higie­ny zębów, dzią­seł i szy­jek zębowych.

Gru­pą szcze­gól­ną są dzie­ci i mło­dzież szkol­na, gdzie brak odpo­wied­niej wie­dzy na temat tech­nik szczot­ko­wa­nia zębów, wybo­ru szczo­tecz­ki, pasty i innych dodat­ków wią­że się z szyb­kim poja­wie­niem się próch­ni­cy, krwa­wią­cych dzią­seł w prze­strze­niach mię­dzy­zę­bo­wych, czy­li cho­ro­by zakaź­nej. PRÓCH­NI­CA
JEST CHO­RO­BĘ ZAKAŹ­NĄ! Cze­go nie znisz­czy próch­ni­ca w wie­ku mło­dym, dokoń­czą para­don­to­pa­tie w wie­ku doj­rza­łym. W bar­dzo dużym stop­niu to my decy­du­je­my o wybo­rze dro­gi. Wybierz­my zdro­wie i pięk­ny uśmiech. Utrzy­ma­nie peł­nych łuków zębo­wych do póź­nej sta­ro­ści jest abso­lut­nie możliwe.

Dzi­siaj wie­my już znacz­nie wię­cej na temat cho­rób jamy ust­nej, któ­re w dużym stop­niu przy­czy­nia­ją się do poważ­nych cho­rób w całym orga­ni­zmie. Prze­wle­kłe sta­ny zapal­ne przy­zę­bia wywo­łu­ją skut­ki dale­ko poza jamę ust­ną. Cho­ro­ba wień­co­wa, cukrzy­ca, udar mózgu, a nawet przed­wcze­sny poród u kobiet wska­zu­ją na powią­za­nia tych i praw­do­po­dob­nie wie­lu innych scho­rzeń ze śred­nią i głę­bo­ką posta­cią zapa­leń przy­zę­bia i próch­ni­cy zębów. To jak bom­ba z opóź­nio­nym zapło­nem w naszym organizmie.

Usuń­my przy­czy­nę a nie będzie choroby!

W Pol­sce pro­blem próch­ni­cy i cho­rób tka­nek oko­ło­zę­bo­wych jest dra­ma­tycz­nie duży. Już u 60% trzy­lat­ków mamy do czy­nie­nia z próch­ni­cą zębów mlecz­nych. Jest to począ­tek pira­mi­dy pro­ble­mów w
przy­szło­ści: wśród 5‑latków 80% próch­ni­cy zębów mlecz­nych, wśród 12-lat­ków 80% próch­ni­cy ale już zębów sta­łych, wśród 15-lat­ków 91% próch­ni­cy a wśród 18-lat­ków 95% Bada­nia nauko­we poka­zu­ją że powy­żej 67 roku życia Pola­cy mają bar­dzo duże bra­ki we wła­snym uzębieniu.

Nowo­ści pro­te­tycz­ne typu: koro­ny, mosty, implan­ty, cyr­kon, por­ce­la­na, peł­na cera­mi­ka, liców­ki itp., dają nam złud­ne poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i moż­li­wo­ści odtwo­rze­nie znisz­czeń nasze­go uzę­bie­nia w stop­niu dosko­na­łym. Rekla­my i wszel­kie­go rodza­ju arty­ku­ły zachę­ca­ją nas do sko­rzy­sta­nia z usłu­gi. Natu­ral­nie cena jest odpo­wied­nia do jako­ści. Pamię­taj­my jed­nak że nic co jest sztucz­ne nie może rów­nać się z natu­rą. Zdro­wy ząb, zdro­we przy­zę­bie jest naj­cen­niej­sze, naj­lep­sze dla nasze­go zdrowia.

Mycie zębów nie jest naszą ulu­bio­ną czyn­no­ścią, musi­my jed­nak sobie uświa­do­mić że tyl­ko dokład­ne, mecha­nicz­ne pozby­cie się płyt­ki bak­te­ryj­nej z miejsc naj­bar­dziej nara­żo­nych na atak bak­te­rii( prze­strze­ni mię­dzy­zę­bo­wych oko­li­cy szy­jek zębów i grzbie­tu języ­ka) w przy­szło­ści uchro­ni nas przed wie­lo­ma problemami.

Wybie­ra­jąc szczo­tecz­ki zwra­caj­my uwa­gę na ich gęstość i mięk­kość. Tyl­ko mięk­kie i gęste wło­sie na szczo­tecz­ce jest w sta­nie pra­wi­dło­wo wypo­le­ro­wać nasze zęby i nie uszko­dzić powierzch­ni
szkli­wa i dzią­sła. Podob­nie szczo­tecz­ki mię­dzy­zę­bo­we powin­ny mieć rdzeń nie rysu­ją­cy powierzch­ni zęba a tak­że dokład­nie wymia­tać zło­gi z prze­strze­ni mię­dzy­zę­bo­wych. Zwra­caj­my uwa­gę na skład past i płu­ka­nek. Zawar­ty w nich SLS jest szcze­gól­nie dla nas szkodliwy.

Cel- wie­dza- plan działania-sukces.

Mamy wpływ na nasze zdro­wie, może­my osią­gnąć wie­le nic nie tra­cąc a bar­dzo dużo zysku­jąc. Naj­waż­niej­sze jest dzia­ła­nie i sys­te­ma­tycz­ność. Zdro­wie zaczy­na się w jamie ust­nej i cho­ro­ba również.