Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Już w sobo­tę Festyn św. Huber­ta w Ryb­ni­cy! Zapra­sza­my 17.10.2015 od godzi­ny 11:00

Witam!

Sto­wa­rzy­sze­nie Godu­szyn i Staj­nia Ryb­ni­ca ser­decz­nie zapra­sza­ją w naj­bliż­szą
sobo­tę na festyn św. Huber­ta do Ryb­ni­cy. Na tere­nie pięk­nie poło­żo­ne­go obiek­tu
każ­dy znaj­dzie coś dla siebie.

Zaczy­na­my od godzi­ny 11: 00 zaba­wą dla dzie­ci — „Olim­pia­da na sia­nie”,
następ­nie o godzi­nie 15: 00 roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su pla­stycz­ne­go „ Zwie­rzę­ta
naszych pól i lasów” i goni­twa za lisem dla naj­młod­szych. Po godzi­nie 16 będzie
moż­na podzi­wiać umie­jęt­no­ści doświad­czo­nych jeźdź­ców i koni, któ­re wyru­szą w
pogoń za lisem. Dla wszyst­kich uczest­ni­ków festy­nu przy­go­to­wa­li­śmy wspól­ną
bie­sia­dę, wystę­py zespo­łów muzycz­nych, grup tanecz­nych, zaba­wę przy orkie­strze i
inne nie­spo­dzian­ki.

Pod­czas impre­zy będzie się moż­na dowie­dzieć o pra­cy myśli­wych, któ­rzy
popro­wa­dzą kon­kur­sy mają­ce na celu przy­bli­że­nie swo­jej roli
w gospo­dar­ce leśnej.

Na każ­de­go z pań­stwa cze­ka wspa­nia­ła zaba­wa, lote­ria fan­to­wa z rowe­rem gór­skim,
jako nagro­dą głów­ną oraz pysz­ne domo­we jedze­nie i cia­sta przy­go­to­wa­ne przez
gospo­dy­nie.

W trak­cie festy­nu każ­dy z uczest­ni­ków, będzie mógł wspo­móc w lecze­niu cho­rą na
nowo­twór Nata­lię Gaj­dę, poprzez prze­ka­za­nie środ­ków na jej lecze­nie. Nata­lia
bra­ła udział w ubie­gło­rocz­nej impre­zie Huber­tus 2014, swo­ją ener­gią i uśmie­chem
mobi­li­zo­wa­ła rówie­śni­ków, a dziś to My będzie­my jej pomagać.

Do zoba­cze­nia w sobo­tę w Rybnicy!

Hubertus 2015