Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PRO­CE­DU­RA ODWO­ŁAW­CZA – PRO­GRA­MY UNIJ­NE W PER­SPEK­TY­WIE 2014 – 2020

PRO­CE­DU­RA ODWO­ŁAW­CZA – PRO­GRA­MY UNIJ­NE
W PER­SPEK­TY­WIE 2014 – 2020
Coraz wię­cej IOK ogła­sza kon­kur­sy w ramach poszcze­gól­nych pro­gra­mów w nowej per­spek­ty­wie finan­so­wej. Ich oce­na może być nega­tyw­na w kil­ku przy­pad­kach: kie­dy pro­jekt nie uzy­skał wyma­ga­nej licz­by punk­tów lub wte­dy, gdy nie był speł­nił kry­te­riów wybo­ru pro­jek­tów a tak­że w sytu­acji, w któ­rej wpraw­dzie uzy­skał wyma­ga­ną (mini­mal­ną) licz­bę punk­tów i speł­nił okre­ślo­ne dla dane­go kon­kur­su kry­te­ria, jed­nak kwo­ta prze­zna­czo­na na dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tów w danym kon­kur­sie nie jest wystar­cza­ją­ca na jego wybór do dofi­nan­so­wa­nia.
Nega­tyw­na oce­na pro­jek­tu współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej nie w każ­dym przy­pad­ku ozna­cza prze­kre­śle­nie szans na pozy­ska­nie środ­ków. Obo­wią­zu­je bowiem pro­ce­du­ra odwo­ław­cza, któ­rą szcze­gó­ło­wo regu­lu­ją zapi­sy Usta­wy z 11 lip­ca 2014 r. o zasa­dach reali­za­cji pro­gra­mów w zakre­sie poli­ty­ki spój­no­ści finan­so­wa­nych w per­spek­ty­wie finan­so­wej na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zmia­na­mi). Zgod­nie z zapi­sa­mi usta­wy (roz­dział 15) Wnio­sko­daw­ca ma pra­wo do zło­że­nia pro­te­stu. Dla zacho­wa­nia jego waż­no­ści war­to pamię­tać o wymo­gach doty­czą­cych takie­go pro­te­stu – powi­nien on zostać wnie­sio­ny:
1) do wła­ści­wej insty­tu­cji (IOK),
2) w for­mie pisem­nej,
3) w ter­mi­nie 14 dni od dnia dorę­cze­nia infor­ma­cji o wyni­kach kon­kur­su.
Wpraw­dzie nie ist­nie­je jeden okre­ślo­ny wzór pro­te­stu, jed­nak­że powi­nien zawie­rać kil­ka ele­men­tów:
1) ozna­cze­nie insty­tu­cji wła­ści­wej do jego roz­pa­trze­nia,
2) ozna­cze­nie wnio­sko­daw­cy,
3) numer wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu,
4) wska­za­nie kry­te­riów wybo­ru pro­jek­tów, któ­rych doty­czy wnie­sio­ny pro­test (tego, z czym wnio­sko­daw­ca się nie zga­dza),
5) wska­za­nie zarzu­tów o cha­rak­te­rze pro­ce­du­ral­nym w zakre­sie prze­pro­wa­dzo­nej oce­ny, jeśli wg wnio­sko­daw­cy mia­ły one miej­sce (wraz z uza­sad­nie­niem),
6) pod­pis wnio­sko­daw­cy.
W przy­pad­ku, kie­dy pro­test powyż­szych wymo­gów nie speł­nia, wła­ści­wa insty­tu­cja wezwie wnio­sko­daw­cę do uzu­peł­nie­nia albo popra­wy oczy­wi­stych omy­łek (poza punk­ta­mi 4 i 5), w ter­mi­nie 7 dni od dnia otrzy­ma­nia wezwa­nia pod rygo­rem pozo­sta­wie­nia pro­te­stu bez roz­pa­trze­nia.
Na roz­pa­trze­nie pro­te­stu IOK ma 30 dni od dnia otrzy­ma­nia. Jeśli jed­nak w trak­cie tego pro­ce­su wyma­ga­na będzie pomoc eks­per­tów, wte­dy czas ten może zostać wydłu­żo­ny do 60 dni. Ani w roz­pa­try­wa­niu pro­te­stu, ani w eks­per­ty­zie / ponow­nej oce­nie nie mogą brać udzia­łu te oso­by, któ­re doko­ny­wa­ły oce­nę wcześniej.Nieuwzględnienie pro­te­stu to też nie koniec dro­gi. Moż­na bowiem w tej sytu­acji (jak rów­nież w przy­pad­ku pozo­sta­wie­nia pro­te­stu bez roz­pa­trze­nia) wnieść skar­gę do sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go. Tutaj tak­że mamy 14 dni (od dnia otrzy­ma­nia infor­ma­cji o nega­tyw­nym roz­pa­trze­niu pro­te­stu), a do skar­gi nale­ży załą­czyć całą doku­men­ta­cję (wnio­sek, infor­ma­cję o wyni­kach oce­ny, wnie­sio­ny pro­test, wynik pro­ce­du­ry odwo­ław­czej), a tak­że uiścić opła­tę w wyso­ko­ści 200zł.

Woje­wódz­ki sąd admi­ni­stra­cyj­ny ma na wyda­nie roz­strzy­gnię­cia 30 dni. W wyni­ku roz­po­zna­nia skar­gi sąd może ją uwzględ­nić, odda­lić lub umo­rzyć postę­po­wa­nie w spra­wie, jeśli uzna je za bez­przed­mio­to­we.
Osta­tecz­ną instan­cją jest skar­ga kasa­cyj­na wno­szo­na do Naczel­ne­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go (w cią­gu 14 dni od daty dorę­cze­nia wyro­ku z sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go). Skar­ga taka powin­na być spo­rzą­dzo­na przez adwo­ka­ta lub rad­cę praw­ne­go. Roz­strzy­gnię­cie na tym szcze­blu koń­czy pro­ce­du­rę odwo­ław­czą.
War­to wspo­mnieć, że ure­gu­lo­wa­nia praw­ne ska­zu­ją, że w przy­pad­ku wyczer­pa­nia puli środ­ków prze­zna­czo­nych na dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tów w ramach dane­go dzia­ła­nia (pro­wa­dzo­na pro­ce­du­ra odwo­ław­cza nie wstrzy­mu­je zawie­ra­nia umów z wnio­sko­daw­ca­mi, któ­rych pro­jek­ty zosta­ły już wybra­ne do dofi­nan­so­wa­nia) insty­tu­cja, do któ­rej wpły­nął pro­test infor­mu­je o tym wnio­sko­daw­cę i pozo­sta­wia pro­test bez roz­pa­trze­nia. Oczy­wi­ście w takiej sytu­acji przy­słu­gu­je wnio­sko­daw­cy pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go, jed­nak nawet, gdy ten ją uwzględ­ni, może co naj­wy­żej stwier­dzić, że oce­na pro­jek­tu zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na w spo­sób naru­sza­ją­cy pra­wo, jed­nak nie prze­ka­zu­je spra­wy do ponow­ne­go rozpatrzenia.

Jolan­ta Klu­ba
Dorad­ca dla orga­ni­za­cji pozarządowych

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds